Dommere i Arbeidsretten

Det følger av arbeidstvistlovens § 38 at Arbeidsretten skal bestå av en leder, en nestleder og fem andre dommere. I tillegg oppnevnes varadommere. Arbeidsrettens tre fagdommere er embetsmenn, og i den enkelte sak er hovedregelen at to av fagdommerne skal gjøre tjeneste, slik at det tilkalles varadommer for den tredje faste fagdommeren, jf. § 38 andre punktum.

De øvrige fem dommerne oppnevnes av Kongen for tre år ad gangen. Ett av disse fem dommerne – ofte omtalt som den tredje juridiske dommer – samt varadommere for Arbeidsrettens fagdommere – oppnevnes uten innstilling fra organisasjonene i arbeidslivet. De øvrige fire dommerne med varadommere oppnevnes derimot etter innstilling fra arbeidsgiverforeninger og fagforeninger som har innstillingsrett etter nærmere regler i arbeidstvistlovens § 39. For saker hvor staten er part på arbeidsgiversiden, fins det egne regler om innstillingsrett i tjenestetvistlovens § 25.

Varadommerne gjør tjeneste ved forfall blant de faste dommerne. De varadommere som er oppnevnt etter innstilling fra organisasjonene, har dessuten en annen viktig funksjon, idet det følger av arbeidstvistlovens § 14 at retten skal sammensettes med lekdommere – eventuelt varadommere – som er innstilt av de samme organisasjoner som er parter i saken.

Fra opprettelsen av Arbeidsretten i 1916 og frem til 31. august 1954 var formannsstillingen i Arbeidsretten organisert som bistilling. Fra 1. september 1954 ble stillingen omgjort til hovedstilling.

Allerede ved omgjøring av stilling som Arbeidsrettens formann til hovedstilling ble spørsmålet om oppnevning for tre år ville kunne bringe dommernes uavhengighet i fare, reist, jf. St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 13 (1954) s. 2 annen spalte. Spørsmål om lovendring ble henvist til en nærmere vurdering. Denne ble imidlertid aldri gjennomført.

Ved lov av 28. juni 2002 nr. 58, som trådte i kraft 1. januar 2003, ble lederen og nestlederen embetsmenn i fast stilling.

Fra 1996 har nestlederstillingen vært heltidsstilling.

Fra 1. juli 2005 ble stillingen som Arbeidsrettens leder og nestleder endret fra formann og nestformann.

Den tredje juridiske dommeren har frem til 1. mars 2007 en bistilling. Praksis har vært at en lagdommer har vært oppnevnt i denne stillingen. Vedkommende har da sin hovedstilling i lagmannsretten og dommerstilling i Arbeidsretten som bistilling. Fra 1. mars 2007 er den tredje juridiske dommeren en heltidsstilling ved Arbeidsretten, og ble ved arbeidstvistloven av 2012 gjort til en fast stilling.

Fra 1. mars 2012 skal de tre fagdommernes sidegjøremål registreres, jf. atvl. § 36 tredje ledd. Hensikten med registeret er å sikre åpenhet og at ingen skal behøve å være i tvil om dommernes uavhengighet. Det er Arbeidsdepartementet som fører registeret.

Arbeidsrettens faste dommere

Arbeidsrettens leder er Jakob Wahl
.
Arbeidsrettens nestleder er Tron Løkken Sundet

Arbeidsrettens tredje juridiske dommer er Eli Mette Jarbo

Som dommere ved behandling av saker etter arbeidstvistloven:

Tor Arne Solbakken, Rygge (LO)(ny), med virkning fra 1.10.2018
Unni Rasmussen, Fredrikstad (LO) (ny)

Niels Selmer Schweigaard, Oslo (NHO)(ny)

Axel Thuve, Hosle (NHO) Som dommere ved behandling av saker etter tjenestetvistloven:

Tone Rønoldtangen, Nes (LO Stat) (ny)

Geir Bjørkli, Trøgstad, (LO Stat) (ny)
Tom Simonsen, Oslo (KMD)
Eva Torill Strømsnes, Skedsmo (KMD)(ny, tidligere vara)

Varadommere

For perioden 1. september 2017 – 31. august 2020 er følgende varadommere oppnevnt:
For leder Jakob Wahl og nestleder Tron Løkken Sundet og dommer Eli Metter Jarbo:

Lagdommer Hedda Remen, Bærum
Lagdommer Eirik Akerlie, Oslo
Tidligere høyesterettsdommer Georg Fredrik Rieber-Mohn
Ringerike
Lagdommer Sveinung Koslung, Oslo
Pensjonert høyesterettsdommer Karin M. Bruzelius, Oslo
Lagdommer Tone Aasgaard, Oslo
Pensjonert høyesterettsdommer Liv Gjølstad, Oslo
Pensjonert høyesterettsdommer Steinar Tjomsland, Oslo
Pensjonert høyesterettsjustitiarius Tore Schei, Oslo
Pensjonert høyesterettsdommer Ingse Stabel, Oslo (ny) 

Varadommere for Tor Arne Solbakken og Unni Rasmussen:
Per Østvold, Oslo (LO)
Roger Hansen, Skedsmo (LO)(ny)
Stein Grøtting, Oslo (LO)
Anne Marie Pettersen, Ringsaker (LO)
Gerd Torkildson, Førde (Unio)
Mimi Bjerkestrand, Bergen (Unio) (ny)

Leif-Arne Asphaug-Hansen (Unio)
Kolbjørg Ødegaard, Aure (Unio) (ny)
Anne Merete Bull, Oslo (Unio) (ny)
Morten Sommerstad, Oslo (Unio) (ny)
Kristin Kvaalen, Porsgrunn (Unio)
Laila-Brith Josefsen, Fredrikstad (Unio) 

Didrik Coucheron, Bærum (YS)
Flemming Otto Hansen, Horten (YS)

John Giæver, Oslo (YS)
Arne Kjølberg, Greåker (YS) 

Stein Johansen, Bekkestua (YS)
Frank Trygve Larsen, Moss (YS)
Eivind Røvde Solberg, Kongsvinger (YS) (ny)
Geir Anthonsen, Risør (YS) (ny)
Kate Elenore Rodin, Oslo (Akademikerne) (ny)
Arne Laudal Refsum, Bærum (Akademikerne) (ny)
Kjersti Borgen, Oslo) (Akademikerne) (ny)
Sigve Eikeland, Sola (NITO)

Lise Dragset, Trondheim (NITO) 

Vigdis Fjeld, Kleppestø (NITO)

Tom Gusdal, Gjøvik (NITO)
Jan Olav Brekke, Stavanger (Lederne) (ny)
Ottar Torflåt-Vannberg, Bergen (Lederne) (ny)

Varadommere for Niels Selmer Schweigaard og Axel Thuve:

Hege Aamotsmo, Oslo (NHO)
Anne-Lise Aukner, Oslo (NHO)
Magne Braadland, Horten (NHO) (ny)
Tore Ulleberg, Stavanger (NHO)

Jostein Gaasemyr, Oslo (NHO)

Bent Ove Hanasand, Rennesøy (NHO) (ny)
Lill Bråten, Nesbru (NHO)
Per Kristian Sundnes, Lørenskog (KS) (ny)
Astrid Merethe Svele, Oslo (KS)
Kirsti Vassbotn, Bærum (KS) (ny)
Tom Fossmark, Stavanger (KS) 

Jorunn Matre Estensen, Tønsberg (KS)
Jan-Bendix Byhring, Oslo (KS)
Frode Christensen, Sandvika (Virke)
Inger Elisabeth Meyer, Asker (Virke)
Kjersti Solheim Johansen, Bærum (Virke)
Therese Bjor Rønningen, Oppegård (Virke) (ny)
Marianne Vernan, Oslo (Virke) (ny)
Lise Falmår, Fredrikstad (Virke) (ny)
Christina Styrvold Wiggen, Bærum (Virke)
Randi Johanne Løvland, Oslo (Spekter)
Kim Nordlie, Oslo (Spekter)
Håkon Cordt-Hansen, Oppegård (Spekter)
Thor Johansen, Oslo (Spekter)
Karin Erlimo, Oslo (Spekter) 

Karin Ask-Henriksen, Drammen (Spekter)

Svein Kostveit, Vinje (Spekter) 

Jan Inge Pettersen, Rælingen (Spekter)
Margunn Sørskår, Stavanger  (Norges Rederiforbund) (ny)

Brita Alsos, Oslo (Finans Norge)
Odd Audun Granaas, Oslo (Finans Norge)
Christel Aase Hovrind, Lier (Finans Norge)
Rune Lindnes, Lindås (Finans Norge) 

Lisbeth Andersen, Oslo (Finans Norge)
Bente Rebnor, Fjell (Finans Norge)

Lars Kåre Smith, Oslo (Finans Norge) 

Leif Petter Fjellin, Kongsberg (Finans Norge)
Jon Sellæg, Verdal (MEF) (ny)

Hanne Rennemo, Asker (PBL) 

Knut Bråthen, Skien (PBL)
Anne Berit Lyng Malmo, Verdal (PBL)
Tommy Larsen, Halden (PBL) (ny)

Britt Børke, Kongsberg (PBL)

Thor Gordon Eikeland, Sola  (PBL)
Eva Målfrid Heger, Sarpsborg (PBL)
Trond Ingvaldsen, Ullensaker (PBL) (ny)
Inger Marie Aasen, Oslo (SAMFO) (ny)
Unni Storstad, Inderøy (SAMFO) (ny)
Per Ove Holmelid, Siljan (SAMFO) (ny)
Bjørn Neverlien, Lillehammer (SAMFO)

 
 
Varadommere for Tone Rønoldtangen og Geir Bjørkli:
Unni Karlsen, Nesoddtangen (LO Stat)
Morten Øye, Frogn (LO Stat)
Kate Elenore Rodin, Oslo (Akademikerne) (ny)
Arne Laudal Refsum, Bærum (Akademikerne) (ny)
Victor Bjørn Nielsen, Bergen (Unio) (ny)
Kristin Kvaalen, Porsgrunn (Unio) (ny)
Laila-Brith Josefsen, Fredrikstad (Unio) (ny)
Didrik Coucheron, Bærums Verk (YS)
Flemming Otto Hansen, Horten (YS)
John Giæver, Asker (YS)
Arne Kjølberg, Sarpsborg (YS)

Stein Johansen, Bærum (YS)
Frank Trygve Larsen, Moss (YS)
Eivind Røvde Solberg, Kongsvinger (YS) (ny)
Geir Anthonsen, Risør (YS) (ny)

Varadommere for Tom Simonsen og Eva Torill Strømsnes:
Jan Helge Pettersen, Oslo
Kjerstin Bretteville-Jensen, Oslo
Geir Haugstveit, Oslo (ny)
Inger Harstveit, Oslo (ny)