Organisasjon

Arbeidsretten ble opprettet ved lov om arbeidstvister av 6. august 1915 nr. 2 og startet sin virksomhet 1. januar 1916. Arbeidsretten er administrativt underlagt Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Det er for tiden fire heltidsansatte ved Arbeidsrettens kontor. Det er tre dommere, leder, nestleder og tredje dommer og en sekretær. Vi har videre tilknyttet en protokollfører som også vikarierer for sekretæren. 

Fra opprettelsen i 1916 og frem til 1954 var stillingen som Arbeidsrettens leder en bistilling. Siden 1954 har stillingen vært fast heltidsstilling ved Arbeidsrettens kontor. I 1996 ble stillingen som nestleder fast heltidsstilling, og i 1997 ble det opprettet en heltidsstilling som utreder. I mars 2007 ble det som en forsøksordning opprettet en tredje dommerstilling ved Arbeidsretten. Fra 1. mars 2012 ble den tredje dommerstillingen en fast stilling. 

Den første dommen i Arbeidsretten ble avsagt 4. februar 1916. Fra 1916 frem til 31. desember 2006 har Arbeidsretten avsagt 2209 dommer og kjennelser. I det samme tidsrom kom det inn totalt 4338 saker, hvorav 1587 av disse bortfalt før hovedforhandling.

Ansatte

Arbeidsrettens kontor består av fire heltidsansatte, hvorav tre er juridiske stillinger og en sekretærstilling.

Arbeidsrettens leder er Jakob Wahl.
Arbeidsrettens nestleder er Tron Løkken Sundet.
Arbeidsrettens tredje dommer er Eli Mette Jarbo
Arbeidsrettens sekretær er Tove Kirkeby Høgfoss.