Organisasjon

Arbeidsretten er en spesialdomstol til behandling av tvister mellom tariffparter om tariffavtalens eksistens, forståelse og gyldighet. Domstolen ble opprettet ved lov om arbeidstvister 6. august 1915 nr. 2 og startet sin virksomhet 1. januar 1916.

Domstolens virksomhet reguleres nå av lov 27. januar 2012 nr. 9 om arbeidstvister og lov 18. juli 1958 nr. 2 om offentlige tjenestetvister. I tillegg til den dømmende virksomheten, deltar Arbeidsretten i internasjonalt faglig arbeid, blant ved å utarbeide rapporter og holde innlegg på møter for europeiske arbeidsdomstoler.

Arbeidsretten er administrativt underlagt Arbeids- og sosialdepartementet. Arbeidsretten er en domstol hvor retten i den enkelte sak settes med fagdommere og med arbeidslivskyndige dommere. Retten har tre faste fagdommere. De øvrige dommere og varadommere utnevnes av Kongen i statsråd for tre år av gangen, etter innstillinger fra arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner og forslag fra departementet.

Ansatte

Arbeidsrettens kontor består av fire heltidsansatte, hvorav tre er juridiske stillinger og en sekretærstilling.

Arbeidsrettens leder er Tron Løkken Sundet
Arbeidsrettens nestleder er Hanne Inger Bjurstrøm
Arbeidsrettens tredje dommer er Eli Mette Jarbo
Arbeidsrettens sekretær er Tove Kirkeby