Ny arbeidstvistlov

tirsdag 13. mars 2012

Ny arbeidstvistlov trådte i kraft 1. mars 2012. Den nye loven innebærer en teknisk og språklig modernisering av reglene om arbeidstvister, og lagt vekt på at den skal være mer pedagogisk og lettere tilgjengelig.

Det er lagt vekt på at loven skal bruke kjønnsnøytrale betegnelser, blant annet ved at tittelen riksmeklingsmann endres til riksmekler. Det er også lagt vekt på hensynet til teknologinøytralitet. Det innebærer at elektronisk saksbehandling kan gjennomføres når forholdene ligger til rette for det. Det er også lagt vekt på at loven bedre skal avspeile prosessen med inngåelse og revisjon av tariffavtaler.

I tillegg er prosessreglene for Arbeidsretten gjennomgått for å legge til rette for effektiv saksbehandling. På en del punkter er tvistelovens regler gitt tilsvarende anvendelse eller med visse tilpasninger for arbeidstvistprosessen. Det er videre inntatt bestemmelser som kodifiserer løsninger som er lagt til grunn i praksis, eventuelt også med tilpasninger til reglene i tvisteloven. Loven har nå nye eller endrede regler om partshjelp, forening av saker og rettsforlik . Ordningen med lokale arbeidsretter er avviklet.

Lovrevisjonen vurderte også spørsmålet om Arbeidsrettens administrative tilknytning mv., sidegjøremålsregister og disiplinærordning. Arbeidsretten skal fortsatt være administrativt tilknyttet Arbeidsdepartementet. Det ble heller ikke vedtatt regler om disiplinærordning. Det er vedtatt nye regler om registrering og godkjenning av fagdommernes sidegjøremål, og dette registeret er tilgjengelig på departementets nettsider.

Det er også vedtatt ny lov om lønnsnemnd i arbeidstvister.

Loven trådte i kraft 1. mars 2012.

Vedlegg:

lovspeil.pdf

Gå tilbake