Spørsmål om plassoppsigelse var tariffstridig og ulovlig

mandag 23. juni 2014

I forbindelse med forhandlingene om Sokkelavtalen varslet SAFE plassoppsigelse for 154 medlemmer i Esso. Under henvisning til en protokoll fra tvisteforhandlinger i februar 2014 mellom SAFE-klubben i Esso og bedriften om rett til AFP for medlemmer av SAFE, gjorde NHO gjeldende at plassoppsigelsen var tariffstridig og ulovlig fordi den ble gitt for å løse en rettstvist, og at den ikke var knyttet til tariffkrav. Arbeidsretten kom enstemmig til at plassoppsigelsen var rettmessig.

Arbeidsretten bemerket at utgangspunktet for vurderingen var forholdene på det tidspunkt oppsigelsen ble gitt. Plassoppsigelsen 14.mai 2014 måtte ses i sammenheng med tariffkravene som ble fremsatt 6. mai 2014. Kravet om AFP for alle ansatte inngikk da som en del av de generelle tariffkrav om pensjon som ble fremmet da forhandlingene startet. Ut fra det som var opplyst om innholdet i forhandlingene, var det ikke sannsynliggjort at hovedformålet med plassoppsigelsene var å få på plass en regulering av forholdene for konkrete, individualiserbare arbeidstakere. Den klare hovedregelen var at den som ga plassoppsigelse fritt kunne vurdere hvor mange og hvilke medlemmer det skulle gis plassoppsigelse for. Arbeidsretten bemerket også at partene som utgangspunkt selv må velge hvilke spørsmål som skal tas opp i tarifforhandlingene. Hvorvidt det er rom for å trekke inn forhold knyttet til konkrete arbeidstakere i et tariffoppgjør, er ikke et rettslig spørsmål.

Vedlegg:

Lenke til dom (PDF)

Gå tilbake