Tvist om adgang til iverksettelse av streik

fredag 31. august 2012

Under tarifforhandlingene i 2012 mellom NHO/OLF og LO/IE for Operatøravtalen, Forpleiningsavtalen og Borebedriftsavtalen, ble det gitt plassoppsigelser og plassfratredelser for Operatøravtalen og Forpleiningsavtalen. Regjeringen varslet 9. juli 2012 at det ville bli vedtatt tvungen lønnsnemnd. Streiken ble da avsluttet. LO/IE varslet deretter plassoppsigelse for Borebedriftsavtalen.

Spørsmålet var om LO/IE hadde rett til å iverksette streik for denne avtalen. Partene var enige om at vilkårene i arbeidstvistloven § 8 andre ledd formelt sett var oppfylt, og at vedtaket om tvungen lønnsnemnd ikke omfattet Borebedriftsavtalen. Arbeidsretten kom til at det ikke var holdepunkter i partenes forutsetninger, tariffhistorikk eller forhandlingspraksis for å legge til grunn at LO/IE var avskåret fra å iverksette streik for Borebedriftsavtalen.

Vedlegg:

dom12sak31-12.pdf

Gå tilbake