Saksnummer: 01/2017

Løpenummer: AR-2017-12

Norsk Sceneinstruktørforening

Advokat Tore Lerheim

mot

Norsk rikskringkasting AS

Advokat Tarjei Thorkildsen

Saken gjelder: Tvist vedr. spm. om ettervirkning av tariffavtale og brudd på fredsplikt.

Dommere: Wahl, Sundet, Schei, Bjørndalen, Løvland, Østvold, Ask-Henriksen

Notat: Avsluttet ved dom

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 03.04.17

Sammendrag: Tariffavtale – beståen. Ettervirkning. Fredsplikt – annen arbeidskamp. Påstandsutforming. Sakskostnader Fjernsynsavtalen og Radioavtalen mellom NRK og Norsk Sceneinstruktørforening var sagt opp. Tariffperioden for Fjernsynsavtalen utløp 30. april 2016, og tariffperioden for Radioavtalen utløp 30. april 2017. Avtalene har blant annet bestemmelser om instruktørers rettigheter til produksjonen. Det hadde over tid vært diskusjoner mellom partene om regulering av rettigheter til fjernsynsproduksjoner uten at partene kom til enighet. Arbeidsrettens flertall kom til at Fjernsynsavtalen bestod i kraft av ettervirkningsbestemmelsen i arbeidstvistloven § 8 tredje ledd. Inngåelse av en oppdragsavtale med regulering som avvek fra det som fulgte av Fjernsynsavtalen var i strid med fredsplikten. NRK hadde i tillegg brutt fredsplikten når det generelt ble gitt uttrykk for at det ikke ville bli inngått avtaler i samsvar med Radioavtalen. Da foreningen fikk medhold i påstandene om at avtalen hadde ettervirkning og brudd på fredsplikten, var det klart grunnlag for å tilkjenne sakskostnader. Merknader om påstandsutformingen. Dissens 5–2.


Vedlegg (Arbeidsrettens avgjørelse):
Dom sak 1-2017

Gå tilbake