Saksnummer: 01/2018

Løpenummer: AR-2018-16

SAFE - Sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren

Advokat Bernt Hodne

mot

1. Norges Rederiforbund 2. Island Offshore Crewing AS

Advokat Pål Tangen

Saken gjelder: Tvist vedr. endring av tariffavtale, brudd på overenskomst pkt. 3.6 og ulovlig permitterng.

Dommere: Wahl, Sundet, Tjomsland, Hansen, Sørskår, S. Johansen, Schweigaard

Notat: Avsluttet ved dom.

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 05.07.18

Sammendrag: Overenskomstens virkeområde. Hjemmel for permittering. Flyteriggavtalen mellom Norges Rederiforbund og SAFE kommer til anvendelse for arbeid på innretninger på norsk kontinentalsokkel I ARD 2016-135 ble det lagt til grunn at avtalen bare kommer til anvendelse når det er virksomhet på fartøyet. Virksomhetskriteriet tilsa at det måtte være en viss aktivitet på innretningen. Hovedspørsmålet i saken var om avtalen kom til anvendelse for en innretning som lå ved dokk ved et skipsverft. Under oppholdet ved verftet ble innretningen bemannet med en mannskapsstyrke for diverse aktiviteter som etter Arbeidsrettens syn tilsa at det var virksomhet på innretningen i avtalens forstand. En del av den opprinnelige bemanningen på innretningen ble permittert. Bedriften søkte etter og prosjektansatte medarbeidere til arbeids som skulle utføres under verftsoppholdet. Arbeidsretten kom til at bedriften ikke hadde saklig grunn til å permittere i det omfang som ble gjort. Bedriften måtte erstatte tap som ansatte hadde blitt påført som følge av urettmessig permittering. (5-2).


Vedlegg (Arbeidsrettens avgjørelse):
AR-2018-16

Gå tilbake