Saksnummer: 01/2019

Løpenummer: AR-2019-16

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Kabinansattes forbund

Advokat Imran Haider

mot

1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) 2. Scandinavian Airlines Systems Denmark-Norway-Sweden

Advokat Eirik Hognestad

Saken gjelder: Virkningstidspunktet for økning av diettsatser.

Dommere: Wahl, Jarbo, Bruzelius, Rasmussen, Schweigaard, Grøtting, Thuve

Notat: Avsluttet ved dom.

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 13.06.19

Sammendrag: Tariffavtaletolkning. Virkningstidspunkt for økning av diettsatser. Etterbetaling Saken gjaldt tvist om virkningstidspunktet for økning av diettsatser for kabinansatte i SAS. Spørsmålet var om en bestemmelse i Flykabinavtalen om regulering av diettsatser måtte forstås slik at det skulle skje en samtidig regulering mellom pilotenes og de kabinansattes diettsatser. Partene var enige om at den omtvistede bestemmelsen regulerte to forhold. Den gjaldt for det første en årlig indeksregulering av satsene basert på en europeisk indeks. I henhold til praksis og henvisning til pilotenes avtale, skulle indeksreguleringen skje per 1. januar. Dette var også partene enige om. For det andre skulle satsene koordineres med tilsvarende diettsatser som gjelder for piloter. Dette er andre reguleringer av diettsatsene, typisk som følge av lønnsforhandlinger. Den delen av bestemmelsen inneholder ikke et konkret virkningstidspunkt. Med utgangspunkt i ordlyden og forståelsen av begrepet «koordinere», kom Arbeidsrettens flertall til at bestemmelsen var slik å forstå at det skal skje en samtidig regulering. Flertallet la til grunn at koordinering betyr å samordne eller sideordne, og at bestemmelsen er en gjennomføringsbestemmelse, på den måten at den bestemmer hva som skal skje etter at pilotene har forhandlet om endringer i diettsatsene. Lest i lyst av at overenskomsten inneholder et prinsipp om likestilling av grupper av flyvende personell, må det innebære en samtidig regulering. Flertallet la også vekt på tidligere praksis i virksomheten. Dissens 4-3. Se også sak AR-2019-17.


Vedlegg (Arbeidsrettens avgjørelse):
AR-2019-16 - sak 1/2019

Gå tilbake