Saksnummer: 02/2017

Løpenummer: AR-2017-07

Norsk Flytekniker Organisasjon

Advokat Arve Due Lund

mot

1. Næringslivets Hovedorganisasjon med NHO Luftfart 2. Scandinavian Airlines System Denmark Norway Sweden

Advokat Joakim Augeli Karlsen

Saken gjelder: Avskjed av tillitsvalgt. Særskilt behandling av spørsmål om saken hører innunder Arbeidsretten.

Dommere: Wahl, Frogner, Koslung, Stangnes, Solberg, Bjørndalen, Thuve

Notat: Avsluttet ved kjennelse.

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 23.02.17

Sammendrag: Avskjed av tillitsvalgt. Avvisning Hovedavtalen (HA) mellom NHO og Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO) har i § 5-11 bestemmer om oppsigelse og avskjed av tillitsvalgte. A ble avskjediget fra sin stilling som flymekaniker. NFO tok ut stevning for Arbeidsretten med påstand om at avskjeden var ugyldig og det ble begjært gjeninntreden i stilling. NHO hadde i forhandlingsmøte bestridt at A var tillitsvalgt. Under saksforberedelsen ble det enighet om at spørsmålet om hvorvidt A var tillitsvalgt etter HA, og saken derved hørte inn under Arbeidsrettens domsmyndighet, skulle behandles særskilt. NFO hadde sendt arbeidsgiver oversikt over styrets sammensetning og liste på råd og utvalg. A var ikke medlem av styret eller arbeidsutvalget, men medlem av foreningens komite for tariff, lover, avtaler og arbeidsrett. Arbeidsretten kom til at A på avskjedstidspunktet ikke var tillitsvalgt i HAs forstand, og det ble avsagt kjennelse for at saken måtte avvises.


Vedlegg (Arbeidsrettens avgjørelse):
AR-2017-7 sak 2-2017

Gå tilbake