Saksnummer: 02/2022

Løpenummer: AR-2022-29

Sammenslutningen av akademikerorganisasjoner i Spekter (SAN)

Advokat Harald Pedersen Advokatfullmektig Mathias Calmeyer Østvold

mot

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Advokat Tor Olav Carlsen

Saken gjelder: Tvist vedrørende om forståelsen av bestemmelse om spisepauser i overenskomst.

Dommere: Sundet, Bjurstrøm, Gjølstad, Solbakken, Nordlie, Rasmussen, Hennig

Notat: Avsluttet ved dom.

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 16.09.22

Sammendrag: Tvist vedrørende tariffestet rett til arbeidsfrie spisepauser, herunder rett til å forlate arbeidstedet i spisepausen. Overenskomsten mellom Spekter/Norsk Medisinaldepot og SAN/Norsk Farmaceutisk Forening for 2020-2022 har i § 3 pkt. 3.5 en bestemmelse som sier at spisepausen er til arbeidstakers «fri disposisjon». Bestemmelsen har vært uendret siden 1986. Spørsmålet i saken var om bestemmelsen gir farmasøytene en ubetinget rett til arbeidsfrie spisepauser, herunder en rett til å forlate apoteket i spisepausen. Arbeidsretten kom til at ordlyden måtte leses på bakgrunn av forholdene på det tidspunktet bestemmelsen kom inn i avtalen, partenes etterfølgende kommentarer og praksis. På den bakgrunn kom retten til at saksøkte måtte frifinnes.


Vedlegg (Arbeidsrettens avgjørelse):
AR-2022-29 - sak 2-2022

Gå tilbake