Saksnummer: 03/2019

Løpenummer: AR-2019-19

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF)

Advokat Håkon Angell Advokat Katrine Hellum-Lilleengen

mot

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) med NHO Service og Handel

Advokat Kurt Weltzien

Saken gjelder: Rett til lønn for renholdere for løpende tid mellom oppdrag

Dommere: Wahl, Løkken Sundet, Gjølstad, Solbakken, Schweigaard, Rasmussen, Thuve

Notat: Avsluttet ved dom.

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 20.08.19

Sammendrag: Lønn – reisetid Renholdsoverenskomsten mellom LO/Norsk arbeidsmandsforbund og NHO/NHO Service og handel bestemmer at det skal beregnes lønn for løpende tid mellom oppdrag flere steder for «samme bedrift». LO gjorde gjeldende at vilkåret om samme bedrift måtte tolkes som samme arbeidsgiver. Arbeidsretten kom under dissens til at LOs tolkning ikke hadde tilstrekkelige holdepunkter i ordlyd, historikk og praksis. Tolkningsspørsmålet kunne ikke løses gjennom en isolert og generell forståelse av begrepet bedrift i § 4 nr. 3 første setning, men måtte fastlegges ved å lese § 4 nr. 3 første og andre setning i sammenheng, og som en presisering av bestemmelsene i § 2 om beregning av lønn. Overenskomsten § 4 nr. 3 hadde to bestemmelser om beregning av lønn for tid mellom oppdrag, henholdsvis ved oppdrag for «samme bedrift» og ved patruljetjeneste. Bestemmelsen i § 4 nr. 2 andre setning om beregning av lønn ved patruljetjeneste ville ikke få selvstendig betydning dersom første setning gjaldt arbeid utført for samme arbeidsgiver. Det ble også lagt vekt på forholdet mellom LOs krav til bestemmelse og den endelige utformingen av avtaleteksten og praksis. Dissens 5-2.


Vedlegg (Arbeidsrettens avgjørelse):
AR 2019-19 - sak 03-2019

Gå tilbake