Saksnummer: 03/2020

Løpenummer: AR-2021-13

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Norsk Nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund

Advokat Marit Håvemoen

mot

1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) med NHO Mat og Drikke 2. Tine SA

Advokat Siri Lorentzen

Saken gjelder: Meierioverenskomsten § 2 pkt. 5 - innføring av skiftarbeid

Dommere: Wahl, Sundet, Hotvedt, Solbakken, Schweigaard, Hansen, Hanasand

Notat: Avsluttet ved dom.

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 18.05.21

Sammendrag: Arbeidstid. Krav til forhandlinger som vilkår for å innføre skiftordning. Meierioverenskomsten mellom LO/NNN og NHO/NHO Mat og Drikke § 2 nr. 5 bestemmer at bedriften og de tillitsvalgte «skal føre forhandlinger om nødvendigheten av å innføre skiftarbeid og om inndelingen av arbeidstiden for den enkelte arbeider eller for grupper av arbeidere. Det vises for øvrig til HA kap. 9 og § 2-3.» LO krevde dom for at arbeidsgiver ikke ensidig kunne innføre skiftordning dersom partene ikke hadde fulgt forhandlingsløpet i HA kap. 9 og § 2-3 eller hadde kommet til enighet. Dette førte ikke frem. Arbeidsretten bemerket at bestemmelsen ikke oppstilte et absolutt krav om enighet for å kunne innføre skiftordninger, men det måtte forhandles om dette. Forhandlingsbestemmelsen i § 2 nr. 5 betød at det først og fremst var de lokale partene som måtte identifisere forhandlingstemaene og som gjennom reelle forhandlinger må finne konstruktive, felles løsninger, jf. AR 2019-4 avsnitt 50. I den foreliggende saken hadde det vært forhandlet lokalt, og de sentrale partene hadde vært involvert i denne prosessen, men uten at bedriften og klubben kom til enighet, jf. avsnitt 21-29. Hvorvidt arbeidsgiver var forpliktet til å følge forhandlingsløpet i Hovedavtalen § 2-3 før ordningen kunne iverksettes, kunne ikke avgjøres på generelt grunnlag, men ville bero på hvordan de lokale forhandlingene hadde blitt lagt opp, jf. AR-2019-4 avsnitt 50. I tillegg kunne det etter de alminnelige regler om resignasjonsplikt gjelde plikt til å utsette iverksettelsen frem til tvistebehandlingen var fullført, jf. ARD-1998-37.


Vedlegg (Arbeidsrettens avgjørelse):
AR-2021-13 - sak 3-2020

Gå tilbake