Saksnummer: 04/2020

Løpenummer: AR-2021-34

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Fellesforbundet

Advokat Rune Lium

mot

1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) med Mediebedriftenes landsforening
2. Innlandet Distribusjon Lillehammer AS

Advokat Eirik Hognestad

Saken gjelder: Forståelsen av reglene om mertid i avisbudavtalen.

Dommere: Sundet, Jarbo, Hotvedt, Solbakken, Hanasand, Rasmussen, Ulleberg

Notat: Avsluttet ved dom.

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 25.10.21

Sammendrag: Mertid. Spørsmål og rett til mertid og beregningsmåte. Avisbudavtalen mellom NHO/MBL og LO/Fellesforbundet har regler om arbeidstid og lønn i §§ 2 og 3. I 2014 fikk § 3 et nytt første punktum hvor det ble presisert at avtalen «er ingen akkord-/tidsakkordavtale». Saken for Arbeidsretten gjaldt rett til betaling for mertid fra avisbud som av ulike grunner ikke har kunnet gjennomføre budrutene innenfor den ordinære arbeidstiden, og hvordan slike krav skulle beregnes. Arbeidsgiver avslo kravene blant annet begrunnet i at budet burde ha rukket å levere innenfor oppmålt arbeidstid og at budet ikke kunne sannsynliggjøre at mertidsbruken var reell og rimelig. I ARD-2014-200 kom Arbeidsretten til at partene i Avisbudavtalen hadde avtalt et akkordlønnssystem og at det bare unntaksvis skulle betales for mertid. Avtalen hadde imidlertid etter 2014 fått en klarere karakter av timelønnsavtale. Arbeidsretten la til grunn at avtalen i dag var slik å forstå at avisbudene hadde rett til betaling for faktisk medgått tid ved levering av andre produkter enn dem som var omfattet av den oppmålte arbeidstiden og ved uforutsette hendelser som kunne forstyrre den ordinære distribusjonstiden. Arbeidsgiver hadde i utgangspunktet ikke skjønnsmessig adgang til å avslå eller redusere krav om betaling for mertid. Uttalelser om arbeidsgivers styringsrett, herunder adgang til å gjennomføre kontrolltiltak, innføre regler om frist for å melde krav om betaling for mertid og til å kreve begrunnelse for mertidskrav.


Vedlegg (Arbeidsrettens avgjørelse):
AR-2021-34 - sak 4-2020

Gå tilbake