Saksnummer: 06/2016

Landsorganisasjonen i Norge med Norsk Arbeidsmandsforbund

Prosessfullmektig: advokat Einar Stueland

mot

Næringslivets Hovedorganisasjon Nokas

Prosessfullmektig: advokat Kurt Weltzien

Saken gjelder: Hovedavtalen § 8-2; ansiennitet ved oppsigelse,

Dommere: Wahl, Jarbo, Tjomsland, Bjørndalen, Solberg, Grøtting, Thuve.

Notat: Dommen er anket til Høyesterett.

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 20.06.16

Sammendrag: Ansiennitet. Utvalgskrets for beregning av ansiennitet. Prosess - domsmyndighet Saken gjaldt tvist om forståelsen av Hovedavtalen LO-NHO § 8-2 om ansiennitet og hvilken utvalgskrets som skal legges til grunn ved nedbemanning. Bakgrunn for tvisten var nedbemanning i Nokas AS som følge av endringer i kontrakt om sikkerhetstjenester ved Sola Heliport. Personkretsen som ble lagt til grunn ved beregning av ansiennitet var de ansatte ved Sola Heliport. Arbeidsretten kom til at utgangspunktet for ansiennitetsberegningen skal være «hele bedriften» og at avvik fra dette utgangspunktet krever saklig grunn. I den konkrete saklighetsvurderingen kom rettens flertall til at de momenter som er relevante for å fravike hele bedriften som utvalgskrets ikke var tilstrekkelig tungtveiende i den konkrete saken. Bedriften hadde dermed opptrådt tariffstridig. Flertallet kom også til at oppsigelsene som en følge av tariffbruddet var ugyldige og at det derfor kunne avsies dom for dette. Mindretallet kom til at saksøkte måtte frifinnes og la særlig vekt på at utvalgskretsen var i tråd med tidligere praksis i Nokas AS og i bransjen for øvrig, og at dårligere økonomi i virksomheten talte for den valgte utvalgskretsen, og at det var riktig å vektlegge kundenes ønsker. Dissens 5-2


Vedlegg (Arbeidsrettens avgjørelse):
Arbeidsrettens dom av 20.06.2016 i sak nr. 6/2016

Gå tilbake