Saksnummer: 06/2018

Løpenummer: AR-2019-11

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF)

Advokat Håkon Angell

mot

1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) med NHO Service 2. ISS Facility Services AS

Advokat Margrethe Meder

Saken gjelder: Tvist vedr. avlønning i strid med ufravikelighetsnormene.

Dommere: Wahl, Løkken Sundet, Bruzelius, Solbakken, Schweigaard, Rasmussen, Thuve

Notat: Avsluttet ved dom.

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 13.03.19

Sammendrag: Tariffavtalers omfang. Ufravikelighet. Virksomhetsoverdragelse. Etterbetaling Saken gjaldt spørsmål om det var tariffstridig at ISS Facility Services AS i forbindelse overtakelse av hotellrenhold gjennom virksomhetsoverdragelse i 2015 ikke reserverte seg mot å bli bundet av Riksavtalen, jf. arbeidsmiljøloven § 16-2 andre ledd første og andre punktum. Arbeidsrettens flertall kom til lovgiver ved innføringen av en deklaratorisk regel om at overdragerens tariffavtale blir bindende for erververen ikke hadde grepet inn i de tariffrettslige forpliktelser ny arbeidsgiver hadde i medhold av de tariffavtaler som gjelder for erververen på overdragelsestidspunktet. Flertallet kom videre til at LO og NHO hadde avklart tariffavtalevalget for hotellrenhold utført av renholdsbedrifter slik at dette var omfattet av Renholdsoverenskomsten. Renholdsoverenskomsten var etter dette den anvendelige tariffavtalen for hotellrenhold. ISS kunne ikke ved å unnlate å reservere seg mot Riksavtalen bli bundet av og praktisere lønns- og arbeidsvilkår som lå under det som fulgte av Renholdsoverenskomsten. Det tariffrettslige etterbetalingskravet ble ikke begrenset på grunnlag av passivitet. Merknader om krav om dom overfor NHO og NHO Service og handel som overordnede organisasjonsledd. Dissens 4–3.


Vedlegg (Arbeidsrettens avgjørelse):
AR-2019-11 - sak 6-2018

Gå tilbake