Saksnummer: 06/2021

Løpenummer: AR-2022-3

Landsorganisasjonen i Norge ved LO Stat med Norsk Tjenestemannslag

Advokat Edvard Bakke

mot

Staten ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Advokat Kirsten Berger

Saken gjelder: Spørsmål om tariffmessighet av organisering av medbestemmelsesapparatet i NAV Troms og Finnmark.

Dommere: Sundet, Bjurstrøm, Akerlie, Bjørkli, Simonsen, Karlsen, Harstveit

Notat: Avsluttet ved dom.

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 20.01.22

Sammendrag: Tvist om organiseringen av medbestemmelsesapparatet i NAV Troms og Finnmark, - forståelsen av Tilpasningsavtalen i Arbeids- og velferdsetaten pkt. 2. I forbindelse med sammenslåingen av fylkene Troms og Finnmark, ble NAV Troms og Finnmark opprettet. I nytt organisasjonskart ble Arbeidslivssenteret og Arbeidsrådgivningskontoret underlagt avdeling for Arbeid og helse, med ett felles MBA. Spørsmålet i saken var om det fulgte av Tilpasningsavtalen at disse enhetene skulle ha egne MBA. Det var også et spørsmål om det fulgte av en protokoll mellom partene om organisatorisk plassering av enheter i NAV, at disse enhetene skulle ha egne MBA. Arbeidsrettens flertall kom til at organiseringen av MBA i NAV Troms og Finnmark ikke er i strid med Tilpasningsavtalen. Protokollen mellom partene regulerer etter flertallets syn ikke dette spørsmålet. Dissens.


Vedlegg (Arbeidsrettens avgjørelse):
AR-2022-3 sak 6-2021

Gå tilbake