Saksnummer: 07/2017

Løpenummer: AR-2017-32

Norsk Journalistlag

Advokat Elin Nykaas

mot

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) med Mediebedriftenes Landsforening og Hamar Media AS

Advokat Kurt Weltzien

Saken gjelder: Tvist vedr. opprettelse av tariffavtale, krav om etterbetaling.

Dommere: Wahl, Frogner, Gjølstad, Hansen, Thuve, Pettersen, Braadland

Notat: Avsluttet ved dom.

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 12.12.17

Sammendrag: Krav om opprettelse av tariffavtale. Hovedavtalen § 3-7. Mellom Norsk Journalistlag (NJ) og NHO/Mediebedriftenes Landsforening (MBL) er det inngått Journalistavtale for avis og Hovedavtale. Hovedavtalen § 3-7 har bestemmelse om ny tariffavtale i tariffperioden. Spørsmålet var om NJ hadde krav på at Journalistavtalen for avis ble gjort gjeldende for Hamar Media avdeling Nydal. Hamar Media avdeling Nydal drev grafisk virksomhet og var medlem av Norsk Industri. Partene var enige om at det var tilstrekkelig at NJ hadde et organisert medlem i bedriften, og at dette vilkåret var oppfylt. NHO/MBL og Hamar Media AS anførte at det i tillegg gjaldt krav til «bedriftens art», og at den måtte være medlem av MBL. Arbeidsrettens flertall kom til at kravet til bedriftens art knyttet seg til valg av anvendbar tariffavtale. Flertallet tok ikke stilling til om det gjaldt krav om medlemskap i MBL, men la avgjørende vekt på det faktiske forhold i saken. NJs medlem i Hamar Media avdeling Nydal hadde vært utleid til Hamar Arbeiderblad som «grafisk ressurs», men Hamar Arbeiderblad hadde i stor grad valgt å benytte henne til redaksjonelt arbeid. Flertallet kom til at en i slik situasjon kunne ikke NJ med grunnlag i Hovedavtalen § 3-7 kreve at Journalistavtalen for avis skulle gjelde i Hamar Media avdeling Nydal. Hamar Arbeiderblads bruk av den innleide kunne ikke være styrende for tariffbindingen i Hamar Media avdeling Nydal. Dissens 6–1.


Vedlegg (Arbeidsrettens avgjørelse):
AR-2017-32 - sak 07-2017

Gå tilbake