Saksnummer: 08/2017

Løpenummer: AR-2017-30

Arbeidstakerorganisasjonen Parat

Advokat Christen Horn Johannessen

mot

1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
2. SAS Ground Handling Norway AS

Advokat Kristin Mørkedal

Saken gjelder: Tvist vedr. forståelsen av Flyavtalen del A § 6, 4 og 11 1. ledd.

Dommere: Wahl, Frogner, Schei, Coucheron, Thuve, Hansen, Gaasemyr

Notat: Avsluttet ved dom.

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 08.11.17

Sammendrag: Helligdagsgodtgjørelse. «Permittering» etter fremmøte. Spørsmål om rett til helligdagsgodtgjørelse for arbeidstaker som arbeider skift-/turnusarbeid og som blir «permittert» etter fremmøte. Flyavtalen mellom NHO/NHO Luftfart og YS/Parat bestemmer at arbeidstaker i slike tilfeller skal ha «betaling med tillegg som for oppsatt tid på arbeidsplanen», jf. protokolltilførsel til § 5 nr. 2 bokstav f. Arbeidsretten kom til at bestemmelsen måtte forstås slik at arbeidstaker har krav på betaling av helligdagsgodtgjørelse dersom vedkommende blir permittert etter fremmøte på hellig-/høytidsdag. Ordlyden var klar, og bestemmelsen fremsto som er regulering av de særlige tilfeller der arbeidstaker har stilt sin arbeidskraft til rådighet, men hvor arbeidsgiver «permitterer» vedkommende etter fremmøte.


Vedlegg (Arbeidsrettens avgjørelse):
AR-2017-30 sak 8-2017

Gå tilbake