Saksnummer: 08/2018

Løpenummer: AR-2018-28

Norsk Flygelederforening

Advokat Thorkil H. Aschehoug

mot

1. Arbeidsgiverforeningen Spekter
2. Avinor Flysikring AS

Advokat Tarjei Thorkildsen

Saken gjelder: Tvist vedr. forståelsen av Særavtale medisinsk uskikkethet § 5.

Dommere: Wahl, Sundet, Tjomsland, Solbakken, Løvland, Hansen, Nordlie

Notat: Avsluttet ved dom.

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 10.12.18

Sammendrag: Særavtaler – rett til fritak fra arbeidsplikt mot 72 % lønn. Særavtalen mellom Avinor Flysikring AS og Norsk Flygelederforening (NFF) om medisinsk uskikkethet (MedUsk-avtalen) § 5 bestemmer at flygeledere som blir erklært medisinsk uskikket til tjeneste, eller som på grunn av alder eller slitasje mv. mister autorisasjonen, skal tilbys «vilkårene i ordningen om 72 % lønn for operative flygeledere». Etter særavtalen om 72 % lønn mot fritak fra arbeidsplikt var det et vilkår for slik avgangsordning at flygelederen hadde fylt 60 år. Spørsmålet i saken var om henvisningen fra MedUsk-avtalen til 72 %-ordningen bare gjaldt innholdet i ordningen, eller om alderskravet gjaldt på samme måte for flygeledere som var omfattet av MedUsk-avtalen. Arbeidsretten kom ut fra bestemmelsens systematikk og historikk til at MedUsk-avtalen § 5 ikke gjorde unntak fra 60-årskravet som gjaldt for rett til ordningen med 72 % lønn mot fritak fra arbeidsplikt.


Vedlegg (Arbeidsrettens avgjørelse):
AR-2018-28 - sak 8-2018

Gå tilbake