Saksnummer: 08/2020

Løpenummer: AR-2021-6

Sammenslutningen av Fagorganiserte i Energisektoren (SAFE)

Advokat Kjell M. Brygfjeld

mot

1. Norges Rederiforbund 2. Rowan Norway Limited

Advokat Are Gauslaa

Saken gjelder: Spørsmål om tariffmessigheten av midlertidig stillingsreduksjon.

Dommere: Wahl, Sundet, Rieber-Mohn, Coucheron, Sørskår, Johansen, Ulleberg

Notat: Avsluttet ved dom.

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 01.03.21

Sammendrag: Arbeidstids- og lønnsreduksjon. Mellom Norges Rederiforbund og SAFE gjelder Flyteriggavtalen. Avtalen omfatter blant annet ansatte på flyttbare offshoreinnretninger. Avtalen har en egen bestemmelse om arbeidstidsordninger ved verkstedsopphold og opplagsperioder. Riggen Rowan Viking sto fra februar 2018 uten oppdrag og skulle en periode i opplag. Etter drøftelser med de tillitsvalgte, ble det inngått en avtale med Industri Energi og Lederne om opplag i norsk havn som innebar en arbeidstids- og lønnsreduksjon på 25% for ansatte som skulle sysselsettes på Rowan Viking i opplagsperioden. SAFE valgte å ikke bli part i denne avtalen. I etterkant ble det inngått individuelle avtaler med de arbeidstakerne det gjaldt, også med ansatte som var tilsluttet SAFE-klubben. SAFE la for Arbeidsretten ned påstand om at avtalen om lønnsreduksjon var tariffstridig. Arbeidsretten kom til at det ikke var grunnlag for å avsi dom i samsvar med påstanden. Avtalene som ble inngått inneholdt en tilsvarende arbeidstidsreduksjon og måtte som sådan anses som avtaler om deltidsarbeid. En forholdsmessig reduksjon av lønn og arbeidstid vil ikke være i strid med Flyteriggavtalen. Flyteriggavtalen har ikke bestemmelser som er til hinder for å inngå avtaler mellom arbeidstaker og arbeidsgiver om deltidsstillinger. Så lenge de inngåtte individuelle avtalene ikke er i strid med tariffavtalen som bedriften er bundet av med SAFE, vil ikke avtalene representere en undergraving av organisasjonsfriheten og forhandlingsretten for SAFE.


Vedlegg (Arbeidsrettens avgjørelse):
AR-2021-6 - sak 8-2020

Gå tilbake