Saksnummer: 09/2018

Løpenummer: AR-2018-17, AR-2018-24

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Advokat Edvard Bakke

mot

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Advokat Kurt Weltzien

Saken gjelder: Tvist vedr. forståelsen av Hovedavtalen § 8-2.

Dommere: Wahl, Sundet, Bruzelius, Rasmussen, Schweigaard, Østvold, Thuve

Notat: Avsluttet ved kjennelse.Spørsmål om avvisning av søksmål.

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 08.11.18

Sammendrag: Prosess – forhandlingskrav. Saken gjaldt spørsmål om avvisning av søksmål om den generelle forståelsen av ansiennitetsbestemmelsen i Hovedavtalen LO-NHO. NHO påstod saken avvist fordi det ikke forelå en tvist som var behandlet i samsvar med forhandlingsordningen i Hovedavtalen LO–NHO § 2-3. Arbeidsretten kom til at det i ordlyd, historikk, praksis og reelle hensyn ikke var tilstrekkelige holdepunkter for å legge til grunn at Hovedavtalen § 2-3 begrenset tariffpartenes søksmålsrett etter arbeidstvistloven § 35 første ledd jf. § 33 andre ledd sammenholdt med § 45 fjerde ledd. Søksmålet måtte derfor fremmes til behandling i Arbeidsretten.


Vedlegg (Arbeidsrettens avgjørelse):
AR-2018-24 - sak 9-2018
AR-2018-17 - sak 9-2018

Gå tilbake