Saksnummer: 10/2018

Løpenummer: AR-2018-21

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Fagforbundet

Advokat Imran Haider Advokat Anne-Gry Rønning-Aaby

mot

1. KS Kommunesektorens organisasjon 2. Lindås kommune

Advokat Gry Brandshaug Dale

Saken gjelder: Tvist vedr. tolking av HTA kap. 1 § 8 - rett til sykelønn

Dommere: Wahl, Skjønberg, Stabel, Solbakken, Svele, Østvold, Vassbotn

Notat: Avsluttet ved dom.

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 25.10.18

Sammendrag: Rett til sykelønn. Betydning av lovhenvisning i tariffavtale. Saken gjaldt tvist om vilkårene for rett til sykelønn etter tariffavtale var oppfylt. I hovedtariffavtalen (HTA) mellom KS og LO kapittel 1 § 8 er det bestemmelser om rett til lønn under sykdom, svangerskap, fødsel og adopsjon. I innledningen til HTA § 8 er det vist til folketrygdloven. For å ha rett til sykepenger etter folketrygden er det et vilkår at evnen til å utføre inntektsgivende arbeid er nedsatt med minst 20 prosent, jf. folketrygdloven § 8-13 første ledd annet punktum. Spørsmålet i saken var om dette også er et vilkår for rett til sykelønn etter HTA § 8. Arbeidsrettens flertall kom til at dette måtte besvares benektende. Henvisningen til folketrygdloven kunne ikke forstås som en inkorporasjon av de til enhver tid gjeldende regler i folketrygdloven. Ordlyden i henvisningsbestemmelsen var tvetydig, jf. ARD 2011 s. 175, og det var ikke tilstrekkelig holdepunkter i tariffhistorien eller praksis for at partene har ment å avtale en slik inkorporasjon. Uttalelser om at Arbeidsretten i sin praksis har lagt til grunn en presumpsjon mot at en lovhenvisning innebærer en inkorporasjon av de til enhver tid gjeldende lovbestemmelser. Dissens 5-2


Vedlegg (Arbeidsrettens avgjørelse):
AR-2018-21 - sak 10-2018

Gå tilbake