Saksnummer: 10/2019

Løpenummer: AR-2019-23

Landsorganisasjonen i Norge, LO med LO Stat

Advokat Nina Kroken

mot

Staten ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Advokat Hilde Lund

Saken gjelder: Krav til godkjennelse av arbeidstidsordninger

Dommere: Wahl, Sundet, Akerlie, Bjørkli, Simonsen, Karlsen, Pettersen

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 11.11.19

Sammendrag: Arbeidstidsordninger. Godkjenningsinstans. Hovedtariffavtalen (HTA) gir de lokale parter adgang til å iverksette forsøksordninger som avviker fra bestemmelsene om arbeidstid. Dersom ordningene går ut over HTAs og/eller arbeidsmiljølovens (aml.) rammer skal de forelegges Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og hovedsammenslutningene til godkjennelse. Spørsmålet i saken var hvorvidt avtaler som går ut over det de lokale parter kan avtale etter amls alminnelige rammer må forelegges KMD og hovedsammenslutningene til godkjenning, eller om arbeidsgiver kan søke Arbeidstilsynet (AT) om samtykke til dispensasjon fra lovens rammer. Arbeidsretten kom til at «arbeidsmiljølovens rammer» henviste til de rammene som det er fastsatt lokal avtafrihet for, og som partene lokalt kan avtale forsøksordninger om fravik fra. Slike avtaler skal godkjennes av de sentrale parter og ikke av AT. «Arbeidsmiljølovens rammer» kunne ikke forstås som de rammer AT kan samtykke til etter aml. § 10-5 (3). Det ble lagt til grunn at partene hadde hatt en felles forståelse om at HTA var slik å forstå siden 2000. ATs utvidet kompetanse til å innvilge dispensasjon etter lovendringen i 2015 hadde ingen betydning for hvem som var rett godkjenningsinstans etter HTA. (Dissens 6-1-)


Vedlegg (Arbeidsrettens avgjørelse):
AR-2019-23 - sak 10-2019

Gå tilbake