Saksnummer: 30/10

Løpenummer: AR-2020-13

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Advokat Margrethe Meder

mot

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

Advokat Ørnulf Kastet

Saken gjelder: Spørsmål om tariffstridig og ulovlig plassoppsigelse

Dommere: Wahl, Sundet, Bruzelius, Coucheron, Thuve, Giæver, Aamotsmo

Notat: Avsluttet ved dom.

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 29.06.20

Sammendrag: Plassoppsigelse gitt av SAFE i anledning krav om opprettelse av tariffavtale for arbeid i utlandet ble kjent tariffstridig og ulovlig. Bedriften Tios Crewing AS hadde meldt seg inn i NHO/Norsk Industri og det var en pågående prosess for å avklare om Brønnserviceavtalen (BSA) var anvendelig for virksomheten, jf. Hovedavtalen YS-NHO § 3-7 flg. Selv om lønns- og arbeidsvilkårene i BSA bare gjaldt direkte for norsk sokkel, hadde BSA punkt 2.4 «Arbeid i utlandet» en bestemmelse om hvilke tariffplikter som gjaldt for slikt arbeid. Tariffavtalen oppstilte derfor tarifforpliktelser for arbeid som ellers ikke er omfattet av BSA. Partene var uenige om rekkevidden av disse forpliktelsene, og om det betyr at det foreligger tarifftomt rom. Situasjonen var derfor en annen enn i ARD-2001-406 (West Epsilon). SAFEs krav om en særskilt avtale for arbeid i utlandet og en aksjon som har som formål å oppnå slik avtale, vil gripe inn i kravet etter BSA punkt 2.4 om at det «skal» opprettes individuell eller kollektiv avtale om lønns- og arbeidsvilkår, og uenigheten om hvor langt bestemmelsen rekker.


Vedlegg (Arbeidsrettens avgjørelse):
AR-2020-13 - sak 10-2020

Gå tilbake