Saksnummer: 11/2015

NITO- Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon

Prosessfullmektig: advokat Torstein Goyer

mot

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Prosessfullmektig: advokat Tor S. Brustad

Saken gjelder: Tvist vedr. virkeområde, overenskomst, avtale nr 272.

Dommere: Wahl, Frogner, Akerli, Dragset, Solberg, Eikeland,Thuve

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 22.01.16

Sammendrag: Virkeområde. Ved tariffrevisjonen i 2014 ble virkeområdet i overenskomsten mellom NITO og NHO endret. I forhandlingsprotokollen het det at «begrepet medlem eller arbeidstaker erstatter ingeniør/tekniker i hele overenskomsten så langt det passer.» Under det etterfølgende redigeringsarbeidet ble partene uenige om hvorvidt NITO-medlemmer med utdanning ut over bachelornivå var omfattet av overenskomstens bestemmelser om lokale forhandlinger og individuelle forhold. Ordlyden, sammenholdt med forhandlingsforløpet, tilsa at de nevnte bestemmelsene fikk anvendelse for NITO-medlemmer med utdanning ut over bachelornivå. Dissens 5–2.


Vedlegg (Arbeidsrettens avgjørelse):
Arbeidsrettens dom av 22.01.2016 i sak nr. 11/2015

Gå tilbake