Saksnummer: 11/2016

Næringslivets Hovedorganisasjon med Norsk olje og gass Statoil ASA

Prosessfullmektig: advokat Inger Unn Olsen

mot

Lederne Lederne i Statoil

Prosessfullmektig: advokat Vidar Lindbekk

Saken gjelder: Habilitet.

Dommere: Wahl, Sundet, Schei, Solberg, Stangnes, Thuve, Bjørndalen.

Notat: Kjennelse av 15. juni 2016 (habilitetsavgjørelse) Hevningskjennelse av 30.06.2016 (saken trukket)

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 30.06.16

Sammendrag: Inhabilitet Under saksforberedelsen i sakene 9, 10 og 11/2016 ble det gjort gjeldende at en av Arbeidsrettens faste fagdommere var inhabil til å gjøre tjeneste som dommer i saken på grunn av vennskap med prosessfullmektig i saken. Arbeidsretten kom til at dommeren ikke måtte vike sete. Retten presiserte at urderingstemaet etter arbeidstvistloven § 40 og domstolloven § 108 er sammenfallende. Under henvisning til Rt. 1993 side 1342 ble det lagt til grunn at «det i sin alminnelighet [skal] ganske meget til for å anse en dommer inhabil på grunn av tilknytning – gjennom vennskap … til en advokat som opptrer i saken.» Nyere rettspraksis har ikke fraveket denne rettsoppfatning. Etter en konkret vurdering kom Arbeidsretten til at det ikke forelå «et nokså nært vennskap eller bekjentskap» mellom dommeren og advokaten. Vist til de yrkesetiske regler som gjelder for dommere og advokater.


Vedlegg (Arbeidsrettens avgjørelse):
Kjennelse sak 11-2016 av 15. juni 2016
Hevingskjennelse 30. juni 2016

Gå tilbake