Saksnummer: 11/2019

Løpenummer: AR-2019-28

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund, YS

Advokat Ørnulf Kastet v/advokatfullmektig Daniel Furió Fundingsrud

mot

Næringslivets Hovedorganisasjon, NHO

Advokat Joakim Augeli Karlsen

Saken gjelder: Tariffmessigheten av advarsel til tillitsvalgt.

Dommere: Wahl, Jarbo, Rieber-Mohn, Hansen, Schweigaard, Giæver, Thuve

Notat: Avsluttet ved dom.

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 09.12.19

Sammendrag: Advarsel til tillitsvalgt. Prosess - domsmyndighet; ugyldighet En ansatt og tillitsvalgt i Equinor ble gitt advarsel etter at han hadde skrevet debattinnlegg i Stavanger Aftenblad. Den ansatte hadde i debattinnlegget presentert seg som elektriker på Kristin-plattformen og lokal tillitsvalgt for SAFE. Tema for innlegget i avisen var partssamarbeidet og betydningen av dette for sikkerheten på norsk sokkel. Arbeidsretten la til grunn at dette var forhold som det var naturlig at en tillitsvalgt engasjerte seg i, og at den ansatte hadde skrevet det i egenskap av å være tillitsvalgt. Advarselen kunne da prøves på grunnlag av saklighetskravet i Hovedavtalen NHO – YS § 5-10. Debattinnlegget var en ytring, og Hovedavtalens saklighetskrav måtte anvendes i samsvar med vilkårene for inngrep i ytringsfriheten. Spørsmålet om det var grunnlag for advarselen berodde da på en avveining mellom ytringsfrihet og lojalitetsplikt. I den foreliggende saken var det i utgangspunktet de samme normene som gjaldt for den tillitsvalgtes ytringsfrihet som de normer som ville gjelde for ansattes ytringsfrihet. I den konkrete vurderingen kom Arbeidsrettens flertall til at advarselen ikke hadde saklig grunn. Det ble lagt vekt på at innlegget i liten grad var egnet til å skade Equinors omdømme, og det var en meningsytring med et innhold som i stor grad var kjent fra før. Innleggets provoserende form bidro til å begrense eventuelle skadevirkninger. Flertallet la også vekt på at selskapet ikke hadde forsøkt å imøtegå ytringen. Den tillitsvalgtes posisjon med hensyn til informasjon og kunnskap om arbeidsgivers virksomhet kunne i dette tilfellet ikke begrunne en særskilt begrensning for den tillitsvalgtes ytringsfrihet. Påstand om dom for at advarselen skulle kjennes ugyldig førte ikke frem. Når Equinor ikke var trukket inn i søksmålet og det var klart at advarselen ville bli slettet dersom saksøker fikk medhold, var det ikke var grunnlag for å avsi dom for ugyldighet. Dissens 5-2.


Vedlegg (Arbeidsrettens avgjørelse):
AR-2019-28 - sak 11-2019

Gå tilbake