Saksnummer: 12/2015

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Prosessfullmektig: advokat Tarjei Thorkildsen

mot

LO ved LO Stat Norsk Lokomotivmannsforbund Norsk Jernbaneforbund

Prosessfullmektig: advokat Atle Sønsteli Johansen

Saken gjelder: Tvist. Spm. om tariffstridig og ulovlig arbeidskamp.

Dommere: Frogner, Gussgard, Gjølstad, Ask-Henriksen, Stangnes, Johansen, Bjørndalen.

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 14.01.16

Sammendrag: Politisk demonstrasjonsaksjon – varighet Norsk Jernbaneforbund og Norsk Lokomotivmannsforbund gjennomførte en tre timer lang politisk demonstrasjonsaksjon mot regjeringens stortingsmelding om reform av jernbanesektoren. Spekter gjorde gjeldende at aksjonen var tariffstridig og ulovlig fordi varigheten gikk lenger enn det fredsplikten tillater. Arbeidsretten kom til at aksjonen ikke var et brudd på fredsplikten. Det var etter Arbeidsrettens praksis ikke oppstilt absolutte grenser for hvor lenge en slik aksjon kan vare, ut over at den må være «kortvarig». Varigheten kan imidlertid være et moment i rettmessighetsvurderingen. Retten viste til ARD 2001 side 88 om at kravet til varighet ikke kan stilles så stengt at arbeidstakerne ikke får tilstrekkelig tid til å gjennomføre demonstrasjonen. Arbeidsretten kom til at den politiske demonstrasjonsaksjonen ikke var tariffstridig og ulovlig.


Vedlegg (Arbeidsrettens avgjørelse):
Arbeidsrettens dom av 14.01.2016 i sak nr. 12/2015

Gå tilbake