Saksnummer: 12/2019

Løpenummer: AR-2019-22

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Advokat Andreas van den Heuvel

mot

1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) 2. Leiv Vidar AS

Advokat Fredrik Mohn Lian

Saken gjelder: Spørsmål om arbeidstidsordning er "vanlig 2-skiftarbeid"

Dommere: Wahl, Sundet, Jarbo, Solbakken, Schweigaard, Østvold, Thuve

Notat: Avsluttet ved dom.

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 07.10.19

Sammendrag: Arbeidstid I forbindelse med overføring av pølseproduksjon fra Brødrene Finsbråten AS på Eidsvoll til Leiv Vidar AS ble det ved Leiv Vidar AS innført en ny arbeidstidsordning fra 23. april 2018. Alle ansatte i produksjonen avdelingsvis ble delt inn i tre grupper som i en periode på tre uker hadde 2 uker med dagskift og 1 uke med kveldsskift (dag-dag-kveld). LO gjorde gjeldende at arbeidstidsordningen var vanlig 2-skiftarbeid ga rett til nedsettelse av den ukentlige arbeidstiden til 36,5 timer per uke. Dette førte ikke frem. Arbeidsretten bemerket at det ikke skulle foretas en slik bred ulempevurdering som anvendes ved vurderingen av om det foreligger sammenlignbare turnusordninger. Skiftordningen ved Leiv Vidar AS hadde en hovedvekt av dagskift i skiftperioden, og skilte seg med dette vesentlig fra den alminnelige ordningen som var beskrevet i Skiftarbeiderutvalgets utredning i NOU 1979: 56. Den hadde derfor ikke slike ulemper som knyttet seg til en 2-skiftordning hvor det i tillegg til rett til økonomisk kompensasjon, også ville gjelde rett til redusert ukentlig arbeidstid.


Vedlegg (Arbeidsrettens avgjørelse):
AR-2019-22 - sak 12-2019

Gå tilbake