Saksnummer: 12/2021

Løpenummer: AR-2022-7

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Fagforbundet

Advokat Kjetil Edvardsen

mot

1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
2. NHO Service og Handel
3. Human Care AS
4. Olivia Solhaugen AS

Advokat Torunn Hardeland Advokat Kjersti Borgen

Saken gjelder: Arbeidstid- medleverturnus.

Dommere: Sundet, Bjurstrøm, Rieber-Mohn, Solbakken, Schweigaard, Hansen, Hanasand

Notat: Avsluttet ved dom.

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 21.03.22

Sammendrag: Saken gjaldt om omsorgsvirksomheter bundet av Overenskomst 453 mellom Fagforbundet/LO og NHO kan praktisere medleverturnus basert på medleverforskriften. Overenskomsten § 4 har bestemmelser om arbeidstid tilsvarende arbeidstidsbilaget. Arbeidstidsbilaget følger som bilag 5 til Overenskomsten. Medleverturnus, 3–7–4–7 har en gjennomsnittlig ukentlig arbeidstid på ca. 60 timer, mens Overenskomsten har en grense på 35,5 timer. Retten fant ingen holdepunkter for at medleverforskriften utgjør et selvstendig grunnlag for at virksomheter som er bundet av Overenskomsten, ensidig kan etablere medleverturnus i tråd med forskriften. Bakgrunnen for, og utformingen av Overenskomst 453 tilsa etter Arbeidsrettens syn at ordlyden i § 4 og arbeidstidsbilaget ikke kunne være avgjørende. Retten la avgjørende vekt på at begge parter kjente til, helt fra omsorgsvirksomhetene ble omfattet av Overenskomsten, at disse praktiserte medleverturnus. Den potensielle konflikten mellom Overenskomsten og arbeidstidsordningene i virksomhetene ble løst ved bruk av særavtaler, hvor arbeidstiden var basert på medleverforskriften. Særavtalene inneholdt egne bestemmelser om avlønning gjennom medlevertillegg. Arbeidsretten kom til at partene gjennom denne praksisen indirekte hadde akseptert at Overenkomst 453 ikke regulerte den helt spesielle arbeidstidsordningen medleverforskriften åpner for.


Vedlegg (Arbeidsrettens avgjørelse):
AR-2022-7 - sak 12-2021

Gå tilbake