Saksnummer: 13/2017

Løpenummer: AR-2017-22, AR-2017-23, AR-2017-29

Akademikerne-Helse

Advokat Christopher Hansteen

mot

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Advokat Tarjei Thorkildsen

Saken gjelder: Tvist vedr. gyldigheten av arbeidstidsbestemmelser i tariffavtale ved Rikslønnsnemndas kjennelse.

Dommere: Wahl, Sundet, Tjomsland, Rodin, Løvland, Borgen, Cordt-Hansen

Notat: Avsluttet ved dom

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 06.11.17

Sammendrag: Rikslønnsnemndas kompetanse. Arbeidstid Rikslønnsnemnda avsa 27. februar 2017 kjennelse i tvisten mellom Akademikerne/Legeforeningen og Arbeidsgiverforeningen Spekter. Ved kjennelsen ble det fastsatt overenskomster for område 4 Lovisenberg og område 10 helseforetak som videreførte unntak fra arbeidstidsreglene i arbeidsmiljøloven kapittel 10, jf. arbeidsmiljøloven § 10-12 fjerde ledd. Akademikerne/Legeforeningen gjorde gjeldende at Rikslønnsnemnda ikke hadde hjemmel til å videreføre unntak fra arbeidsmiljølovens regler. Arbeidsrettens flertall kom til at lovvedtaket om tvungen lønnsnemnd i tvisten mellom Akademikerne/Legeforeningen og Arbeidsgiverforeningen Spekter ikke ga tilstrekkelig klar hjemmel til å videreføre unntak ut over det Akademikerne/Legeforeningen nedla påstand om for Rikslønnsnemnda. Kjennelsen måtte derfor oppheves for så vidt gjaldt overenskomstområde 4 og 10 og hjemvises til fortsatt behandling i Rikslønnsnemnda. Dissens 4–3.


Vedlegg (Arbeidsrettens avgjørelse):
AR-2017-22 - kjennelse
AR-2017-23-kjennelse
AR-2017-29-dom

Gå tilbake