Saksnummer: 13/2018

Løpenummer: AR-2019-06

Naturviterne

Advokat Juliane Pedersen v/advflm. Ingvild Irgens-Jensen

mot

1. Norges fjellstyresamband 2. Engerdal fjellstyre

Advokat Elen Schmedling Gimnæs

Saken gjelder: Tvist vedr. tariffavtalens pkt. 5, § 5.3.2 minstelønntabell

Dommere: Wahl, Skjønberg, Remen, Rodin, Thuve, Refsum, Aamotsmo

Notat: Avsluttet ved dom.

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 28.01.19

Sammendrag: Tarifftolkning. Minstelønnstabell. Saken gjaldt tvist om forståelsen av anvendelsesområdet til § 5.3.2 Minstelønnstabell i tariffavtalen mellom ansatte i fjellstyrene organisert i Naturviterne og Norges Fjellstyresamband for perioden 2017–2018. Tvisten hadde sin bakgrunn i at en ansatt kontormedarbeider i Engerdal fjellstyre, som var medlem av Naturviterne, ikke ble avlønnet i henhold til minstelønnstabellen. Partene var enige om at tariffavtalen i utgangspunktet omfattet alle medlemmer av Naturviterne ansatt i fjellstyrene. Spørsmålet var om minstelønnstabellen hadde et snevrere anvendelsesområde enn dette og bare gjaldt ansatte i stillinger med krav om bachelorgrad eller mastergrad/hovedfag, i praksis fjelloppsynsstillinger. Arbeidsretten besvarte dette benektende. Det var ikke tilstrekkelige holdepunkter til å innfortolke en slik begrensning i minstelønnstabellen. Engerdal fjellstyre hadde begått tariffbrudd og ble dømt til etterbetaling.


Vedlegg (Arbeidsrettens avgjørelse):
AR-2019-6 - sak 13-2018 - anononymisert

Gå tilbake