Saksnummer: 13/2021

Løpenummer: AR-2022-6

Sammenslutningen av Fagorganiserte i Energisektoren (SAFE)

Advokat Bent Endresen

mot

Deepocean AS

Advokat Heidi Fuglesang

Saken gjelder: Lønns- og arbeidsvilkår for innleide arbeidstakere

Dommere: Sundet, Bjurstrøm, Gjølstad, Coucheron, Sørskår, Johansen, Ulleberg

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 08.02.22

Sammendrag: Tvist vedrørende innsynsrett i innleide arbeidstakeres individuelle lønns- og arbeidsvilkår etter Direkteavtalen mellom DeepOcean AS og SAFE, og om innleid personell kan ha andre lønns- og arbeidsvilkår enn det som følger av tariffavtalen. Det følger av Direkteavtalen § 2.2 at ingen av partene kan inngå tariffavtaler for andre arbeidstakere for oppgaver regulert i avtalen, med avvikende lønns- og arbeidsvilkår. Etter § 2.3 skal Safe-klubben, for å verifisere denne paragrafen, ha innsynsrett “innleiekontrakter for innleid personell”. Spørsmålet i saken var om dette ga en rett til innsyn i den enkelte innleides arbeidskontrakt? Videre var det spørsmål om det var tariffstridig at innleid personell ikke ble avlønnet i henhold til tariffavtalen. På bakgrunn av avtalens ordlyd og praksis, kom Arbeidsrettens flertall til at Safe-klubben bare hadde rett til innsyn i avtalen mellom DeepOcean AS og utleieselskapet. (Dissens fra en dommer på dette punkt.) Arbeidsretten kom enstemmig til at det ikke var tariffstridig å gi innleid personell andre lønns- og arbeidsvilkår en det som følger av tariffavtalen. Etter sin ordlyd gjelder ikke tariffavtalen for innleid personell, og praksis har hele tiden vært i tråd med dette.


Vedlegg (Arbeidsrettens avgjørelse):
AR-2022-6 - sak 13-2021

Gå tilbake