Saksnummer: 14/2020

Løpenummer: AR-2021-14

Norsk Sjøoffisersforbund

Advokat Imran Haider

mot

1. Kystrederiene 2. Sølvtrans Rederi AS

Advokat Tarjei Thorkildsen Advokat Tron Dalheim

Saken gjelder: Tvist vedrørende pensjon for sjømenn.

Dommere: Wahl, Jarbo, Stabel, Solbakken, Schweigaard, Hansen, Hanasand

Notat: Avsluttet ved dom.

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 18.05.21

Sammendrag: Pensjon – pensjonsordning og pensjonsgrunnlag. Tvisten gjaldt to spørsmål om pensjon for sjøfolk. I forbindelse med revisjon i 2006 av overenskomst for skipsfører og styrmenn på skip, mellom Kystrederiene og Norsk Sjøoffisersforbund, ble det inngått en protokoll som inneholdt et punkt om pensjon. Ifølge protokollen skulle det nedsettes et partssammensatt utvalg for å se på hvordan virksomhetene tilknyttet Kystrederiene skulle bli underlagt lov om obligatorisk tjenestepensjon for å sikre tjenestepensjon for perioden mellom 67 og 77 år. Spørsmålet var om protokollen innebar at Kystrederiene var tariffrettslig bundet til å opprette en slik pensjonsordning. Arbeidsretten kom til at ordlyden, som ikke tilsa at det ble etablert materielle pensjonsrettigheter, måtte legges til grunn. Det var ikke andre omstendigheter i saken som pekte mot en annen forståelse. Det var ingen dokumentasjon om grunnlaget for kravet, det ble ikke foretatt kostnadsberegninger og det ble ikke dokumentert noen etterfølgende opptreden, som f.eks. informasjon til medlemmene e.l. Det ble heller ikke iverksatt noe utvalgsarbeid. Det neste spørsmålet gjaldt overenskomsten § 14 punkt 14.2 som inneholder en bestemmelse som gir rett til tilleggspensjon for perioden 60 til 67 år. I henhold til ordlyden skal pensjonsgrunnlaget være sluttlønnen ved 60 år, og tvisten knyttet seg til hvilke elementer som skulle inngå i sluttlønnen. Arbeidsretten ga saksøkte medhold i at sluttlønn måtte forstås som den lønn som kommer frem av overenskomstens hyretabeller. Arbeidsretten la avgjørende vekt på informasjon om forhandlingene om ny pensjonsordning i 2020. Ifølge protokoller fra forhandlingene skulle ny pensjonsordning ikke medføre endringer i pensjonsgrunnlaget, angitt som den faste månedslønnen som er fastsatt i hyretabeller eller fast avtalt månedslønn for ansatte på fastlønnsavtale. Saksøker ble ikke hørt med at tillegg etter lokal særavtale, utbetalt som faste tillegg per måned, medførte at det gjaldt fastlønnsavtaler.


Vedlegg (Arbeidsrettens avgjørelse):
AR-2021-14 - sak 14-2020

Gå tilbake