Saksnummer: 15/2020

Løpenummer: AR-2021-18

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Norsk tjenestemannslag

Advokat Imran Haider

mot

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) med Abelia

Advokat Torunn Margrethe Hardeland

Saken gjelder: Tvist vedrørende forståelse av Overenskomst § 3 - Løpetid av særavtale.

Dommere: Wahl, Jarbo, Gjølstad, Rasmussen, Schweigaard, Grøtting, Hanasand

Notat: Avsluttet ved dom.

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 16.06.21

Sammendrag: Særavtaler. Løpetid. Overenskomst 466, Forskning og undervisning, mellom NHO/Abelia og LO/ NTL har i § 3 en bestemmelse om inngåelse og opphør av særavtaler. Bestemmelsen angir at overenskomsten er en rammeavtale som skal utfylles med særavtaler. Overenskomsten viser til Hovedavtalen § 4-2 nr. 4. Etter denne bestemmelsen er særavtalers varighet og opphør knyttet til gjeldende overenskomst, og lokal uenighet kan bringes inn i tariffrevisjonen. I forbindelse med en lokal tvist, ble det avdekket uenighet om forståelsen av overenskomsten § 3. Med utgangspunkt i en klar ordlyd fikk LO/NTL medhold i at krav om kortere løpetid for særavtaler enn det som følger av overenskomsten som vilkår for å inngå særavtale, er i strid med § 3. NHO/Abelias anførsel om at virksomhetene hadde fått forhandlingsrett på særavtalenes løpetid på grunnlag av en protokolltilførsel inntatt i vedlegg til riksmeklerens møtebok i tariffoppgjøret i 2014, førte ikke frem. Det forelå ingen felles partsoppfatning om hva som skjedde i meklingen. Protokolltilførselen har heller ikke kommet til utrykk i ordlyden eller i overenskomsten for øvrig. Heller ikke NHO/Abelias subsidiære anførsel om at adgangen til å inngå særavtaler var avgrenset til konkrete bestemmelser i overenskomsten, førte frem. Det er ingen støtte i ordlyd, historikk eller praksis for en slik forståelse. LO/NTL fikk også medhold i sin påstand om at om at overenskomsten § 3 ikke var avgrenset til å gjelde for de virksomhetene som var omfattet ved etableringen i 2001. Mye tydet på at Abelia hadde ment at det skulle gjelde en slik begrensning, men dette ble ikke uttrykkelig sagt i forhandlingene. Gjentatte krav i senere tariffrevisjoner om å ta inn en slik begrensning i overenskomsten, har ikke ført frem. Dissens 5-2


Vedlegg (Arbeidsrettens avgjørelse):
AR-2021-18 - sak 15-2020

Gå tilbake