Saksnummer: 16/2016

Løpenummer: AR-2017-13

Næringslivets Hovedorganisasjon med Norsk Industri

advokat Margrethe Meder

mot

Landsorganisasjonen i Norge med Fellesforbundet

advokat Edvard Bakke

Saken gjelder: Industrioverenskomstens fellesbilag 8 og 8A om likebehandling ved innleie.

Dommere: Wahl, Frogner, Aasgaard, Thuve, Stangnes, Aamotsmo, Bjørndalen

Notat: Avsluttet ved dom

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 03.04.17

Sammendrag: Innleie fra bemanningsbyrå. Likebehandling I bilag til Industrioverenskomsten mellom LO og NHO ble det ved oppgjøret i 2012 inntatt bestemmelser om innleie av arbeidstakere. Her heter det blant annet at «[a]nsatte i bemanningsforetak/vikarbyrå skal, så lenge innleieforholdet varer, ha samme lønns- og arbeidsvilkår som gjelder i innleiebedriften i samsvar med aml. § 14-12a (forslag Prop 74L)». I arbeidsmiljøloven § 14-12a første ledd a–f fremgår hvilke vilkår som er gjenstand for likebehandling. Med hjemmel i § 14-12a tredje ledd er det gitt forskrift om at et bemanningsforetak, som er bundlet av tariffavtale inngått med fagforening med innstillingsrett, kan fravike reglene om likebehandling. Tvisten gjaldt hvorvidt adgangen til å fravike likebehandling var tariffestet. Arbeidsretten kom enstemmig til at LO måtte gis medhold. Ordlyden tilsa at det var lønns- og arbeidsvilkår som er listet opp i § 14-12a første ledd a–f som partene avtalte å tariffeste. Forhandlingsforløpet støttet en slik forståelse. Tredje ledd om en mulig fremtidig unntaksadgang fra likebehandling ble ikke ansett tariffestet. Uttalelse om at klargjøringsansvaret.


Vedlegg (Arbeidsrettens avgjørelse):
Dom sak 16-2016

Gå tilbake