Saksnummer: 16/2018

Løpenummer: AR-2019-05

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) med NHO Service og Handel

Advokat Kurt Weltzien Advokat Anne-Beth Engan

mot

Norsk Sykepleierforbund

Advokat Magnus Buflod

Saken gjelder: Tvist vedr. HTA, tariffavtalers omfang

Dommere: Sundet, Skjønberg, Gjølstad, Schweigaard, Torkildson, Thuve, Bull

Notat: Avsluttet ved dom.

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 15.01.19

Sammendrag: Tariffbundethet – overgangsforhandlinger. Ettervirkning. Ufravikelighet Saken gjaldt tvist knyttet til endring av lønns- og arbeidsvilkår i forbindelse med at Pleie- og omsorgsoverenskomsten ble gjort gjeldende ved Kantarellen bo- og rehabiliteringssenter og ved Grefsenhjemmet. NSF anførte at endringene var tariffstridige fordi overgangsforhandlinger etter Hovedavtalen § 3-7 nr. 5 ikke var fullført og fordi en merknad til overenskomsten presiserte at gjennomføring av overenskomsten ikke skulle føre til at de ansatte fikk forringet lønns- og arbeidsvilkår. Det var også spørsmål om Hovedavtalen var til hinder for at overenskomsten først fikk virkning for Kantarellen i ettervirkningsperioden. Arbeidsretten kom til at arbeidsgiverne ikke hadde opptrådt tariffstridig. Hovedavtalen oppstilte en forhandlingsplikt, men oppstilte ikke nærmere krav til innholdet i eller utfallet av forhandlingene. Slik saken lå an, var det ikke nødvendig for Arbeidsretten å gå inn på i hvilke tilfeller forhandlingskravet ville være en skranke på gjennomføring av tariffavtale. For Grefsenhjemmet var det enkelte mangler ved forhandlingsprosessen, men Arbeidsretten kom til at dette likevel ikke var av en slik art at overenskomsten ikke kunne få virkning i samsvar med utgangspunktet i Hovedavtalen § 3-7. Det var heller ikke tariffstridig at overenskomsten først fikk virkning i ettervirkningsperioden når det her var avklart hvilken tariffavtale som skulle gjøres gjeldende, og kravet om å gjøre overenskomsten gjeldende var fremmet i tariffperioden. Arbeidsretten kom til at merknaden til overenskomsten ikke var anvendelig i en situasjon hvor virksomhetene fra før var bundet av en tariffavtale. Merknader om at adgangen til endring av lønns- og arbeidsvilkår kan være avskåret på annet grunnlag, sml. ARD-1926-110.


Vedlegg (Arbeidsrettens avgjørelse):
AR-2019-5 - sak 15 og 16-2018

Gå tilbake