Saksnummer: 18/2018

Løpenummer: AR-2018-29

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Advokat Aleksander Rød

mot

Norsk Sykepleierforbund

Advokat Magnus Buflod

Saken gjelder: Tvist vedr. tariffavtalens omfang.

Dommere: Wahl, Skjønbergt, Bruzelius, Schweigaard, Bull, Thuve, Josefsen

Notat: Avsluttet ved dom.

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 19.12.18

Sammendrag: Særavtaler – rett til fritak fra arbeidsplikt mot 72 % lønn. Særavtalen mellom Avinor Flysikring AS og Norsk Flygelederforening (NFF) om medisinsk uskikkethet (MedUsk-avtalen) § 5 bestemmer at flygeledere som blir erklært medisinsk uskikket til tjeneste, eller som på grunn av alder eller slitasje mv. mister autorisasjonen, skal tilbys «vilkårene i ordningen om 72 % lønn for operative flygeledere». Etter særavtalen om 72 % lønn mot fritak fra arbeidsplikt var det et vilkår for slik avgangsordning at flygelederen hadde fylt 60 år. Spørsmålet i saken var om henvisningen fra MedUsk-avtalen til 72 %-ordningen bare gjaldt innholdet i ordningen, eller om alderskravet gjaldt på samme måte for flygeledere som var omfattet av MedUsk-avtalen. Arbeidsretten kom ut fra bestemmelsens systematikk og historikk til at MedUsk-avtalen § 5 ikke gjorde unntak fra 60-årskravet som gjaldt for rett til ordningen med 72 % lønn mot fritak fra arbeidsplikt.


Vedlegg (Arbeidsrettens avgjørelse):
AR-2018-29 - sak 18-2018

Gå tilbake