Saksnummer: 18/2020

Løpenummer: AR-2021-27

LO Stat med Fagforbundet

Advokat Anne-Lise H. Rolland

mot

1. Arbeidsgiverforeningen Spekter
2. Nationaltheatret AS
3. Beaivvás Sámi Nasunálateáhter

Advokat Tarjei Thorkildsen

Saken gjelder: Teateroverenskomsten § 5.2.1.1 - forholdet til Statens reiseregulativ.

Dommere: Sundet, Jarbo, Rieber-Mohn, Solbakken, Nordlie, Rasmussen, Løvland

Notat: Avsluttet ved dom.

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 09.09.21

Sammendrag: Kompensasjonstillegg ved reiser utenlands – spørsmål om ansatte ved teatrene har rett til kompensasjonstillegg etter reiseregulativet i staten, i tillegg til ulempetillegg etter Teateroverenskomsten. Teateroverenskomsten mellom Spekter og LO Stat har bestemmelser om reise- og turnévirksomhet hvor det henvises til at statens reiseregulativ gjelder. Overenskomsten har også en egen bestemmelse om ulempetillegg ved turnévirksomhet. Statens reiseregulativ fikk i 2009 bestemmelse om kompensasjonstillegg for utenlandsreiser. Spørsmålet i saken var om dette kompensasjonstillegget og ulempetillegget etter overenskomsten kompenserte for samme ulempe, og at de ansatte dermed ikke hadde krav på kompensasjonstillegget. Overenskomsten åpner for å avtale andre ordninger i lokal særavtale. Slik avtale var ikke inngått, men også overenskomsten selv kan inneholde særskilt regulering som gjør at reiseregulativet ikke kommer til anvendelse. Teateroverenskomsten har en klar regulering av ulempene ved turnévirksomhet. Det følger ikke av ordlyden i reiseregulativets bestemmelse om kompensasjonstillegg hva tillegget skal dekke, men på grunnlag av tidsnære bevis la Arbeidsretten til grunn at også kompensasjonstillegget var et tillegg for ulempen ved å reise. Overenskomsten og reiseregulativet ga dermed kompensasjon for samme ulempe. Systematikken i overenskomsten tilsa da at overenskomstens bestemmelse hadde forrang.


Vedlegg (Arbeidsrettens avgjørelse):
AR-2021-27 - sak 18-2020

Gå tilbake