Saksnummer: 19/2020

Løpenummer: AR-2021-37

Den norske tannlegeforening

Advokat Håkon Andreassen Rettslig medhj. Elin Kværnø

mot

KS Kommunesektorens organisasjon

Advokat Øyvind Gjelstad

Saken gjelder: Tvist vedrørende tolkning av HTA kap. 1 pkt. 4.3 og 4.5, helge- og høytidsarbeid.

Dommere: Sundet, Bjurstrøm, Hotvedt, Egeness, Sundnes, Jørgensen, Højdahl

Notat: Avsluttet ved dom og kjennelse.

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 01.12.21

Sammendrag: Tvist vedrørende forståelsen av bestemmelsen om arbeidstid i HTA KS kap. 1 § 4, pkt. 4.3 og 4.5. Tvisten gjaldt hvorvidt arbeidsgiver etter HTA KS § 4 pkt. 4.3 og 4.5 har adgang til å fastsette vaktplaner med arbeid på helge- og høytidsdager. Den norske tannlegeforening og KS er bundet av HTA KS. I 2019 fastsatte Troms fylkeskommune en vaktplan for tannhelseberedskapen i fylket, som medførte vakt på helge- og høytidsdager for de offentlig ansatte tannlegene. Spørsmålet i saken var om det kunne utledes noen begrensinger av HTA pkt. 4.3 og 4.5 på arbeidsgivers adgang til å fastsette vaktplaner med dette innhold. Arbeidsretten konkluderte med at det ikke var holdepunkter i bestemmelsenes ordlyd for en slik begrensning. Det forelå ingen holdepunkter i tariffhistorien eller andre kilder for å fravike ordlyden i bestemmelsen.


Vedlegg (Arbeidsrettens avgjørelse):
AR-2021-37 - sak 19-2020

Gå tilbake