Saksnummer: 20/2018

Løpenummer: AR-2019-10

Arbeidstakerorganisasjonen Parat

Advokat Lene Liknes Hansen

mot

1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
2. Securitas AS

Advokat Siri Lorentzen

Saken gjelder: Tjenestegrenstillegg for vektere.

Dommere: Wahl, Jarbo, Aasgaard, Coucheron, Schweigaard, Fl. Hansen, Thuve

Notat: Avsluttet ved dom.

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 13.03.19

Sammendrag: Tariffavtaletolkning Saken gjaldt tvist om forståelse av Vekteroverenskomsten § 5 pkt. 3, tjenestegrenstillegg for helse- og sosialtjeneste, konkret knyttet til vekteroppdrag ved Lovisenberg Diakonale Sykehus. Vekteroverenskomsten gir rett til tillegg for særskilte typer vekteroppdrag, herunder for helse- og sosialtjeneste. Tjenestegrenstillegget for helse- og sosialtjenesten ble opprettet i forbindelse med at det ble behov for vakthold ved enkelte sosialkontor i Oslo på slutten av 1980-tallet. Det ble lagt til grunn at tjenesten medførte en særskilt risiko og det ble stilt særlige kompetansekrav. Parat anførte at tjenestegrenstillegget måtte få anvendelse for vekteroppdrag innenfor for helse- og sosialtjenesten med tilsvarende risiko og kompetansekrav, og at det måtte gjelde for vektertjenesten ved Lovisenberg Diakonal Sykehus. Arbeidsretten kom til at tariffhistorikk og praksis mellom partene ikke tilsa at tillegget hadde fått en slik generell anvendelse, ut over hva det i sin tid ble opprettet for. Vekteroverenskomsten mellom NHO og YS er inngått etter mønster av den tilsvarende avtalen mellom NHO og LO/Norsk Arbeidsmandsforbund. Heller ikke praksis mellom disse partene tilsa en generell anvendelse av tillegget. Dommen er enstemmig.


Vedlegg (Arbeidsrettens avgjørelse):
AR-2019-10 - sak 20-2018

Gå tilbake