Saksnummer: 20/2021

Løpenummer: AR-2022-19

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Fagforbundet

Advokat Edvard Bakke Advokat Anne-Gry Rønning-Aaby

mot

1. Kommunesektorens organisasjon KS
2. Rogaland Brann og Redning IKS

Advokat Øyvind Gjelstad Advokat Øyvind Renslo

Saken gjelder: Tvist vedrørende HTA kap. 2 pkt. 2.1.11, jf vedlegg 5 kap 13 § 13-2 pkt. 3 - trekk av medlemsinnskudd

Dommere: Sundet, Jarbo, Akerlie, Solbakken, Sundnes, Rasmussen, Højdahl

Notat: Avsluttet ved dom.

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 27.06.22

Sammendrag: Tvist om arbeidsgiver kan kreve arbeidstaker for medlemsinnskudd til pensjonsordning når det ikke er foretatt lønnstrekk etter HTA mellom KS-LO/Fagforbundet Vedlegg 5 § 13-2 nr.3. HTA har i kap. 2 bestemmelser om pensjonsforhold. Pensjonsrettighetene skal være forsikringsmessig dekket. Premien består av en arbeidsgiverandel og et medlemsinnskudd. HTA Vedlegg 5 § 13-2 nr. 3 har bestemmelser om at medlemsinnskuddet betales ved at arbeidsgiver trekker dette i arbeidstakers lønn før lønnsutbetaling. Spørsmålet i saken var om arbeidstakers betalingsplikt bortfaller når arbeidsgiver ikke har foretatt slikt lønnstrekk. Bakgrunnen for saken var at arbeidsgiver ved en feil ikke hadde innmeldt to ansatte i pensjonsordningen. Disse ble etterinnmeldt i ordningen og arbeidsgiver betalte en engangspremie for dette. Arbeidstaker foretok deretter lønnstrekk for de to ansattes del av engangspremien Arbeidsretten kom til at arbeidstakers plikt til å betale medlemsinnskudd etter HTA består selv om lønnstrekk i henhold til bestemmelsene i § 13-2 nr. 3 ikke er foretatt. Ved etterinnmelding er ikke denne oppgjørsformen praktisk mulig. Bestemmelsens ordlyd trekker i retning av at betalingsplikten består. En slik forståelse er i overenstemmelse med avtalens klare forutsetning om at begge parter plikter å betale til forsikringsordningen. Retten bemerket at plikten til å betale medlemsinnskudd i ettertid kan falle bort eller begrenses etter condictio indebiti, men at det spørsmålet hører under de alminnelige domstolene.


Vedlegg (Arbeidsrettens avgjørelse):
AR-2022-19 sak 20-2021

Gå tilbake