Saksnummer: 21/2016

Løpenummer: AR-2017-04

Fagforbundet

advokat Børge Benum

mot

1. Private Barnehagers Landsforbund 2. Seim Barnehage SA

advokat Lars-Martin Hoff Mikkelsen

Saken gjelder: Tvist vedr. tillitsvalgts rett til permisjon med lønn.

Dommere: Wahl, Frogner, Koslung, Stangnes, Rennemo, Bjørndalen, Bråten

Notat: Avsluttet ved dom

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 14.02.17

Sammendrag: Permisjon med lønn. Tillitsvalgt Hovedavtalen mellom Private Barnehagers Landsforbund (PBL) og Fagforbundet har bestemmelse om permisjon for tillitsvalgopplæring. Etter avtalens punkt 5.2 bokstav b har tillitsvalgte rett til permisjon med lønn for deltakelse på kurs arrangert av arbeidstakerorganisasjonene. Det var et vilkår at opplæringen ville gjøre den tillitsvalgte «bedre skikket til å utøve sin funksjon». Tvisten var knyttet til om en tillitsvalgt i en barnehage hadde rett til permisjon med lønn for å delta på Fase 2-kurs arrangert av Fagforbundet høsten 2013. PBL gjorde gjeldende at kurset både innholdsmessig og på grunn av dets omfang falt utenfor det som kunne kreves dekket. Arbeidsrettens flertall kom til at den tillitsvalgte hadde rett til permisjon med lønn. Flertallet uttalte at fagforeningen må innvilges en stor grad av frihet ved utformingen av opplæringen av tillitsvalgte. Verken innholdet i eller varigheten av kurset kunne medføre at det ikke var omfattet av bestemmelsen. Dissens 5–2.


Vedlegg (Arbeidsrettens avgjørelse):
Dom 2 - sak 21-2016

Gå tilbake