Saksnummer: 21/2018

Løpenummer: AR-2019-14

LO Stat med Fagforbundet

Advokat Imran Haider

mot

1. Arbeidsgiverforeningen Spekter 2. Nettbuss AS

Advokat Tarjei Thorkildsen

Saken gjelder: Tvist vedr. krav om fagbrevtillegg.

Dommere: Wahl, Jarbo, Rieber-Mohn, Solbakken, Nordlie, Rasmussen, Erlimo

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 02.05.19

Sammendrag: Tariffavtaletolkning. Fagbrevtillegg. Etterbetaling Saken gjaldt tvist om rett til fagbrevtillegg etter Funksjonæroverenskomsten i Nettbusskonsernet. Spørsmålet var om en bestemmelse om fagbrevtillegg til individuell lønn også skulle få virkning for ansatte med relevant fagbrev fra før 1. april 2016, da bestemmelsen kom inn i tariffavtalen. Arbeidsrettens flertall kom til at fagbrevtillegget også måtte gjelde for fagbrev avlagt før 1. april 2016. Det fremgikk ikke noe konkret virkningstidspunkt av ordlyden. Ordlyden ga heller ingen veiledning for øvrig. Spørsmålet ble ikke berørt i forhandlingene eller i meklingen. Flertallet mente at det ikke kunne vektlegges at kravet opprinnelig ble fremmet til en bestemmelse i overenskomsten som omhandler rett til lønnsvurdering ved endring av kompetanse i tariffperioden. Under tvisteforhandlingene ble ikke virkningstidspunktet påberopt som grunnlag for å avvise krav om fagbrevtillegg. Flertallet kom til at dette støttet opp under at det ikke hadde vært noe oppmerksomhet rundt virkningstidspunktet før etter at tvisten for Arbeidsretten oppsto. Flertallet kom videre til at det ikke er naturlig å hevde at man drar med seg lønnselementer fra en overenskomst til en annen når man skifter jobb. Det er dermed ikke naturlig å snakke om dobbelt uttelling for fagbrev. Det var heller ikke snakk om at tillegget ble gitt tilbakevirkende kraft. Saksøktes syn ville i enkelte tilfeller føre til en lønnsmessig forskjellsbehandling som ikke kan være tilsiktet. Dissens 4-2.


Vedlegg (Arbeidsrettens avgjørelse):
AR-2019-14 - sak nr. 21-2018

Gå tilbake