Saksnummer: 22/2017

Løpenummer: AR-2018-04

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med LO Stat

Advokat Alexander Cascio

mot

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Advokat Tarjei Thorkildsen

Saken gjelder: Tvist vedr. minstegrensen for innmelding i pensjonsordningene for helseforetak.

Dommere: Wahl, Frogner, Remen, Østvold, Løvland, Hansen, Nordlie

Notat: Avsluttet ved dom.

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 05.03.18

Sammendrag: Pensjon. Ensidig endring av minstegrense for rett til medlemskap. Arbeidsrettens domsmyndighet – avvisning. Tariffstridig fremgangsmåte. Med virkning fra 1. april 2016 ble grensen for rett til medlemskap i de lovbestemte pensjonsordningene i Statens pensjonskasse, pensjonsordningen for apotekvirksomhet og pensjonsordningen for sykepleiere redusert fra 14 timer i gjennomsnitt til minst 20 prosent stilling. Spekter besluttet ensidig å gjennomføre en tilsvarende reduksjon for ansatte i helseforetakene som ikke var omfattet av lovendringen. LO med LO Stat gjorde gjeldende at grensen på 20 prosent var i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av at arbeidstaker arbeider deltid, og at det innebar indirekte diskriminering av kvinner siden en større andel kvinner enn menn arbeider deltid. Arbeidsretten kom til at den ikke hadde domsmyndighet, og at påstanden måtte avvises. Grensen på 20 prosent var ikke tariffavtalt, og spørsmålet om lovligheten av den grensen som Spekter ensidig hadde fastsatt hørte da under de ordinære domstoler. Arbeidsretten kom til at Spekter hadde opptrådt tariffstridig ved ensidig å endre grensen. «Frysbestemmelsen» i Overenskomsten mellom Spekter og LO ved LO Stat innebar begrensninger i adgangen til å beslutte endinger i vilkårene for rett til medlemskap. Fremgangsmåten innebar på denne bakgrunn et tariffbrudd. Påstand om at endringen var ugyldig, ble ikke tatt til følge. Det kunne ikke avsies dom for en plikt til å gjenopprette en tilstand som det var enighet om at var diskriminerende.


Vedlegg (Arbeidsrettens avgjørelse):
AR-2018-4 - sak 22-2017

Gå tilbake