Saksnummer: 24/2021

Løpenummer: AR-2022-17

SAFE

Advokat Kjell M. Brygfjeld

mot

1. Norges Rederiforbund
2. Altera Infrastructure Crew AS

Advokat Pål Tangen Advflm. Erlend Vasshus

Saken gjelder: Tvist vedrørende kompensasjon ved bortfall av planlagt arbeid.

Dommere: Sundet, Bjurstrøm, Koslung, Coucheron, Sørskår, Johansen, Ulleberg

Notat: Avsluttet ved dom.

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 15.06.22

Sammendrag: Lønn – bortfall av ekstraarbeid. Flyteriggavtalen mellom Sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren (SAFE) og Norsk Rederiforbund (NR) punkt 3.3 «Oppholdsperiode» femte ledd har bestemmelser om at den som møter opp på fremmøtested opptjener lønn som om vedkommende har vært i arbeid etter arbeidsplanen. Dersom bedriften anmoder den ansatte om å utsette avreise frem hjemsted eller fremskynde hjemreisen, beholdes lønn selv om endringen resulterer i færre dager på sokkelen enn i henhold til oppsatt arbeidsplan, jf. sjette ledd. Spørsmålet i saken var om sjette ledd ga rett til lønn i tilfeller hvor planlagt ekstraarbeid faller bort eller blir redusert før oppmøte på fremmøtestedet. Arbeidsretten kom til at retten til lønn i slike tilfeller var regulert av punkt 3.3 femte ledd. Denne tolkningen hadde blant annet støtte i at femte ledd andre setning presiserte at retten til lønn fra det tidspunktet den ansatte møtte opp på fremmøtestedet, også gjaldt ved utkalling utenom egen arbeidsplan. Tilkalling til ekstraarbeid var ingen endring av arbeidsplanen, men et arbeid som kom i tillegg til dette, det vil si ekstraarbeid var utenom egen arbeidsplan.


Vedlegg (Arbeidsrettens avgjørelse):
AR-2022-17 - sak 24-2021

Gå tilbake