Saksnummer: 26/2015

Løpenummer: AR-2017-03

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Norsk Transportarbeiderforbund

Prosessfullmektig: advokat Håkon Angell

mot

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) med NHO Transport Nobina Norge AS

Prosessfullmektig: advokat Kristine Ringstad Vartdal

Saken gjelder: Tvist vedr. forståelsen av bilag 1 - Bussbransjeoverenskomsten.

Dommere: Wahl, Frogner, Coward, Stangnes, Solberg, Bjørndalen, Thuve.

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 08.02.17

Sammendrag: Arbeidstid. Turnusordning Etter Bussbransjeavtalen mellom LO/NTF og NHO/NHO Transport § 4.1 skal ukentlig arbeidstid være som bestemt i bilag 1 (arbeidstidsbilaget). Tvisten gjaldt spørsmålet om seks turnusordninger i Nobina Norge AS ga krav på nedsettelse av arbeidstiden til 35,5 timer per uke. Arbeidsrettens flertall kom etter en konkret vurdering til at ulempene med arbeidsordningene var «sammenlignbart turnusarbeid» etter arbeidstidsbilaget del A nr. 3 bokstav c som ga krav på en ukentlig arbeidstid på 35,5 timer. Innslaget av delte skift i ordningene måtte tillegges stor vekt i ulempevurderingen, samt at utstrekk på over 10 timer og nattarbeid var en integrert og fast del av arbeidsordning. Dissens 5–2.


Vedlegg (Arbeidsrettens avgjørelse):
Dom 1 sak 26-2015

Gå tilbake