Saksnummer: 27/2017

Løpenummer: AR-2018-09, AR-2018-14, AR-2018-18

Norsk Journalistlag

Advokat Knut Skaslien

mot

1. Arbeidsgiverforeningen Spekter
2. Norsk rikskringkasting AS

Advokat Tarjei Thorkildsen

Saken gjelder: Spørsmål om brudd på tariffbestemmelse om aniennitet.

Dommere: Wahl, Sundet, Gjølstad, Rasmussen, Kostveit, Østvold, Pettersen

Notat: Avsluttet ved dom.

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 27.09.18

Sammendrag: Oppsigelse – ansiennitet. Utvelgelseskrets Hovedavtalen mellom Arbeidsgiverforeningen Spekter og Norsk journalistlag § 36 bestemmer at arbeidsgiver ved utvelgelse for oppsigelse kan fravike ansienniteten dersom det foreligger saklig grunn. Ved oppsigelser i forbindelse med omorganisering i Norsk rikskringkasting AS ble ansienniteten fraveket for to arbeidstakere med 16 og 19 års ansiennitet. Ved utvelgelsen hadde NRK brukt regionskontoret NRK Østlandssendingen i Oslo som krets, slik at arbeidstakere ved NRKs avdelinger på Marienlyst ble holdt utenfor utvelgelsen. Det oppstod tvist om utvelgelseskretsen var tariffstridig. Spekter anførte at § 36 ikke regulerte spørsmålet om utvelgelseskrets, men fikk ikke medhold i dette. Det var ikke holdepunkter i Hovedavtalens ordlyd eller historikk for å legge til grunn en annen forståelse av ansiennitetsbestemmelsen enn det som var lagt til grunn for den likelydende bestemmelsen i Hovedavtalen LO–NHO § 8-2. Høyesteretts dom i HR-2017-561-A (Posten II) ga ikke grunnlag for å fravike den forståelsen av Hovedavtalen LO–NHO som var lagt til grunn i ARD-2016-151 (Nokas). Arbeidsretten kom til at utvelgelseskretsen som var anvendt ikke var i strid med Hovedavtalen. NRK hadde et reelt behov for å redusere kostnader, og omorganiseringen var ikke utelukkende en følge av ensidige beslutninger fra NRKs side. Behovet for omstilling og virksomhetens art talte til en viss grad for at NRK kunne begrense utvalgskretsen. For vurderingen i det konkrete tilfellet måtte det legges vekt på at tilpasningen av utvelgelseskretsen hadde støtte i en entydig og langvarig praksis ved omstillinger i NRK. Det ble også lagt vekt på den generelle betydningen det hadde for utvelgelsen at man begrenset kretsen til Østlandssendingen hvor det arbeidet om lag 60 journalister. Den ene arbeidstakeren som ble sagt opp var den eneste ansatte i Østlandssendingen i stillingskategorien grafiker. Partene var uenige om denne arbeidstakeren ved utvelgelsen også hadde blitt vurdert opp mot stillingskategorien journalist, eller om det var lagt til grunn en enpersonskrets. Dette kunne etter Arbeidsrettens vurdering ikke være avgjørende for spørsmålet om NRK hadde tilstrekkelig saklig grunn til fravike bedriftsansiennitet. Spørsmålet om det for de to arbeidstakerne var tilstrekkelig saklig grunn for å fravike ansiennitet på grunnlag av kompetansekrav mv., var ikke en del av temaene i saken for Arbeidsretten, og måtte vurderes i søksmålene om gyldigheten av oppsigelsene som var til behandling i tingretten.


Vedlegg (Arbeidsrettens avgjørelse):
Habilitetskjennelse 8. mai 2018 (sak 27-2017)
Habilitetskjennelse 19. juni 2018 (sak 27-2017)
Dom AR-2018-18 - sak 27-2017 - annonymisert

Gå tilbake