Saksnummer: 29/2016

Løpenummer: AR-2017-14

Norsk Skuespillerforbund

advokat Christopher Hansteen

mot

1. Arbeidsgiverforeningen Spekter
2. LL Det Norske Teatret

advokat Tarjei Thorkildsen

Saken gjelder: Tvist vedr. forståelsen av § 4 punkt 4.5 om ukefridag i Overenskomst for teatre (2014-16).

Dommere: Sundet, Frogner, Tjomsland, Østvold, Ask-Henriksen, Grøtting, Pettersen

Notat: Avsluttet ved dom.

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 15.05.17

Sammendrag: Arbeidstid. Prosess – avvisning. Prosess – forhandlingskrav. Prosess – preklusjon. Skuespillere har etter teateroverenskomsten mellom Spekter og Norsk skuespillerforbund (NSF) punkt 3.1.6 krav på en ukentlig fridag. NSF gjorde gjeldende at bestemmelsen var slik å forstå at fridagen så vidt mulig skulle legges til søndager og gis samtidig for alle skuespillere, med unntak for spesielle forestillinger utenfor det oppsatte programmet. Arbeidsrettens flertall kom til at det i tariffavtalens ordlyd, historikk og praktisering ikke var grunnlag for en slik tolkning. Etter en konkret vurdering kom flertallet til at praksis med søndagsforestillinger ved Det norske teater i 2016 ikke var tariffstridig. Merknader om prosessuelle spørsmål. Dissens 5–2.


Vedlegg (Arbeidsrettens avgjørelse):
AR-2016-14-sak 29-16

Gå tilbake