Saksnummer: 31/2020

Løpenummer: AR-2021-16

Norsk Flygelederforening

Advokat Tore Lerheim

mot

1. Arbeidsgiverforeningen Spekter 2. Avinor Flysikring AS

Advokat Tarjei Thorkildsen

Saken gjelder: Ansiennitet i forbindelse med permittering - Hovedavtalen § 18.

Dommere: Wahl, Sundet, Koslung, Solbakken, Nordlie, Rasmussen, Løvland

Notat: Avsluttet ved dom.

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 03.06.21

Sammendrag: Permittering – ansiennitet. Prosess – forhandlingskravet. Domsmyndighet. Hovedavtalen mellom Norsk Flygelederforening (NFF) og Spekter/Avinor bestemmer at utvelgelse ved permittering skal bygge på ansiennitet, med mindre det er saklig grunn til fravik. NFF gjorde gjeldende at ansiennitet for flygeledere som hadde sagt opp for å gjøre tjeneste i utlandet i perioden 2006–2007 skulle beregnes ut fra samlet tjenestetid, i stedet for sammenhengende tjenestetid. Dette førte ikke frem. Arbeidsretten bemerket at det ikke var noen generell avklaring av hvordan ansiennitet skulle beregnes, men kom etter en gjennomgang av historikk og praksis mellom partene til at beregningen skulle bygge på sammenhengende tjenestetid. De avbrudd det var tale om, ga ikke grunnlag for å si at tidligere tjenestetid måtte regnes med. NFF anførte også at Avinor ikke kunne se bort fra tidligere tjenestetid ved utvelgelsen. Arbeidsretten bemerket at det var klart at tidligere tjenestetid var relevant ved saklighetsvurderingen etter Hovedavtalen § 18 tredje ledd, og særlig hvor avbruddet i tjeneste som flygeleder i Norge skjedde for å tiltre stilling som flygeleder i et annet land. Hvorvidt tidligere tjenestetid kunne tillegges slik vekt at det var grunnlag for å fravike ansienniteten basert på sammenhengende tjenestetid, ville bero på lengden av den tidligere tjenesten, lengden på og årsaken til avbruddet i tjenesten, og lengden på den påfølgende sammenhengende tjenesten, sammenholdt med de øvrige saklige hensynene arbeidsgiver måtte se hen til ved utvelgelsen. Det var tale om forholdsvis konkrete vurderinger, hvor det ikke på generelt grunnlag kunne sies at det var tariffstridig å «se bort fra» tidligere tjenestetid. Merknader om forhandlingskravet og om Arbeidsrettens domsmyndighet.


Vedlegg (Arbeidsrettens avgjørelse):
AR-2021-16 - sak 31-2020

Gå tilbake